Staszek Bednarz nie żyje…

Posted by on 06 marca 2017

Staszek Bednarz nie żyje…

 

Staś Bed­narz, nasz dawny i wie­lo­letni uczeń… nie żyje. Uczest­nik zajęć koła astro­no­micz­nego, przy­rod­nik, młody nauko­wiec. Kochał góry.

 

 

 

 

Bli­skim skła­damy szczere wyrazy współczucia.

 


[15.03.2017]

Pogrzeb Staszka odbę­dzie się 18 marca 2017 roku o godzi­nie 13.30 w Klasz­to­rze św. Józefa przy ul.Dominikańskiej 2 (Słu­żew nad Dolinką) w War­sza­wie.


 

 

 

 

 

Life begins at the end of your com­fort zone”
Neale Donald Walsch
“Życie zaczyna się tam, gdzie koń­czy się strefa komfortu”

 

Dnia 03.03.2017 roku pod­czas swo­jej ostat­niej wędrówki po uko­cha­nych Tatrach zakoń­czył życie w wieku 21 lat
Ś. P.
Staś Bed­narz

Stu­dent III Roku Wydziału “Tech­no­lo­gii che­micz­nej i inży­nie­rii pro­ce­so­wej” Poli­tech­niki War­szaw­skiej, Sta­ży­sta w Insty­tu­cie Che­mii Orga­nicz­nej PAN w War­sza­wie, Absol­went V L.O. w Kra­ko­wie, Gim­na­zjum i Szkoły Pod­sta­wo­wej w Niepołomicach.
Naj­uko­chań­szy Syn i Brat
Dobry, Skromny Chłopiec

Nabo­żeń­stwo żałobne odbę­dzie się w sobotę, dnia 11 marca 2017 roku o godzi­nie 13:30 w Kościele para­fial­nym w Nie­po­ło­mi­cach (Rynek). Róża­niec za Sta­sia o godzi­nie 13:00.
Pogrzeb Zmar­łego odbę­dzie się w ter­mi­nie póź­niej­szym w Warszawie.

Zamiast kwia­tów pro­simy uczest­ni­ków Uro­czy­sto­ści o wspar­cie finan­sowe Pol­skiego Czer­wo­nego Krzyża.

Pogrą­żeni w poczu­ciu wiel­kiej straty
Mama, Rodzeń­stwo, Rodzina i Przyjaciele

 

 

Sta­szek przy tele­sko­pie pod kopułą Obser­wa­to­rium w Nie­po­ło­mi­cach, 2009 rok

 

Letni Obóz Obser­wa­cyjny Per­se­idy 2010, Lewałd Wielki

 

Letni Obóz Obser­wa­cyjny Per­se­idy 2010, Lewałd Wielki

 

Letni Obóz Obser­wa­cyjny Per­se­idy 2010, Lewałd Wielki

 

 

 

Bar­dzo w to wierzył…

 

 

Staszku!
Cie­pło Cię wspominamy!

 

 

Zespół Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astronomicznego