Dzień Kobiet 2017 w Planetarium

Posted by on 06 marca 2017

Dzień Kobiet 2017 w Planetarium

Z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­wego Dnia Kobiet zapra­szamy wszyst­kie Panie do naszego Pla­ne­ta­rium na spe­cjalny SEANS-ZABAWĘ pod tytu­łem „Jaki to gwiaz­do­zbiór, czyli spa­cer po mar­co­wym nie­bie z muzyką w tle”.

Ciem­nemu niebu – usia­nemu gwiaz­do­zbio­rami i roz­ma­itymi obiek­tami astro­no­micz­nymi – będzie towa­rzy­szyła muzyka. Zada­niem uczest­ni­ków zabawy będzie odga­dy­wa­nie wła­ści­wych nazw gwiazdozbiorów.

 

Pano­wie!

Bilet na seans może być miłym dodat­kiem do bukietu kwia­tów dla Waszej Ewy, a seans w Pla­ne­ta­rium to cał­kiem nie­zły począ­tek roman­tycz­nego wieczoru!

 

8 marca 2017  |  godzina: 19:00  |  bilet: 5 zło­tych od uczestnika

Liczba miejsc ogra­ni­czona do 30, decy­duje kolej­ność zgłoszeń.

 

Pro­simy o wcze­śniej­szą rezer­wa­cję poprzez FORMULARZ zgło­sze­niowy