Zima w MOA – Warsztaty KMO

Zima w MOA – Warsztaty KMO

Bio­lo­giczny prąd”

Zimowe zaję­cia Klubu Mło­dego Odkrywcy

 • pre­zen­ta­cje
 • eks­pe­ry­menty
 • pokazy pre­zen­tu­jące zja­wi­ska fizyczne
 • pro­cesy kształ­tu­jące Zie­mię i opi­su­jące ota­cza­jący nas Świat

 

 

Bio­lo­giczny prąd” to warsz­taty, które będą pole­gały na pozna­niu czym jest bate­ria elek­tryczna oraz jak można wyko­nać taką bate­rię samemu.

Przy pomocy pro­stych narzę­dzi ucznio­wie pod nad­zo­rem nauczy­ciela sami zro­bią bate­rię, która zosta­nie przez nich wyko­rzy­stana w dal­szej czę­ści zajęć.

 • 14 i 21 lutego (środa)
 • warsz­taty prze­zna­czone są dla dzieci w wieku 8 do 9 lat
 • do 7 osób w grupie
 • czas trwa­nia ~ 60min.
 • REGULAMIN LABORATORIUM MOA

 

W celu reje­stra­cji pro­szę wybrać ter­min oraz godzinę i wypeł­nić formularz:

 • 14 lutego 2024:
  • godz. 17:15–18:15
 • 21 lutego 2024:
  • godz. 17:15–18:15 – brak wol­nych miejsc
Na podany w for­mu­la­rzu zgło­sze­nio­wym adres e‑mail zosta­nie prze­słane pod­su­mo­wa­nie które jest jed­no­cze­śnie potwier­dze­niem rejestracji.
Warsz­taty są bezpłatne.
Nie ma moż­li­wo­ści par­ko­wa­nia przy Obser­wa­to­rium.  Samo­chody pro­simy zosta­wić na par­kingu przy Sta­dio­nie lub na Rynku.