Zima w MOA – Wieczorny Pokaz Nieba

Zima w MOA – Wieczorny Pokaz Nieba
Dajemy Pań­stwu moż­li­wość spoj­rze­nia na cie­kawe obiekty wie­czor­nego nieba przez naj­więk­szy nasz tele­skop pod czuj­nym okiem doświad­czo­nego Astro­noma. Jest to oka­zja do zapo­zna­nia się z wyglą­dem noc­nego nieba, cha­rak­te­ry­stycz­nymi gwiaz­do­zbio­rami poszcze­gól­nych pór roku i fascy­nu­ją­cymi obiek­tami głę­bo­kiego nieba.
W razie nie­po­gody (chmury, deszcz, śnieg itp.) nie ma moż­li­wo­ści spo­glą­da­nia przez nasz tele­skop. Zapra­szamy wtedy na luźne spotkanie
z astro­no­mem, roz­mowy o instru­men­tach obser­wa­cyj­nych, histo­rii obser­wa­cji i krótki pokaz aktu­al­nego nieba pod kopułą naszego Planetarium.
  • dla osób indy­wi­du­al­nych i rodzi­ców wraz z dziećmi powy­żej 7 roku życia
  • mak­sy­mal­nie 30 osób – decy­duje kolej­ność przyjścia
  • czas trwa­nia ~ 45 min.
Uczest­nic­two w poka­zach jest bezpłatne.
Nie ma moż­li­wo­ści par­ko­wa­nia przy Obser­wa­to­rium.  Samo­chody pro­simy zosta­wić na par­kingu przy Sta­dio­nie lub na Rynku.