Wydarzenia na niebie – wakacje 2022

Posted by on 28 czerwca 2022

Wydarzenia na niebie – wakacje 2022

Nad­szedł czas upra­gnio­nych waka­cji. Dla wielu zasłu­żony odpo­czy­nek, dla astro­no­mów czas coraz dłuż­szych nocy. Na poran­nym nie­bie możemy obser­wo­wać wszyst­kie pla­nety układu sło­necz­nego, z tym, że Mer­ku­rego tylko do 9 lipca a do obser­wa­cji Urana Nep­tuna potrzebny będzie tele­skop. Przez cały lipiec będziemy mieli oka­zję obser­wo­wać prze­loty Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej (ISS). W sierp­niu zaś Sta­cja pojawi się dopiero w trze­ciej deka­dzie mie­siąca. Dokładne godziny prze­lo­tów ISS i innych sate­li­tów na stro­nie: heavens-above.com. Nie­wąt­pli­wie naj­waż­niej­szym wyda­rze­niem waka­cji będą Per­se­idy – rój mete­orów, któ­rego radiant znaj­duje się na tle gwiaz­do­zbioru Per­se­usza i powią­zany jest z kometą 109P/Swift-Tut­tle. Mak­si­mum roju obser­wuje się pomię­dzy 12 i 13 sierp­nia a prze­ciętna aktyw­ność sięga ZHR=100. Cza­sem Per­se­idy nazywa się „łzami świę­tego Wawrzyńca”.

4 VII – Zie­mia w aphelium/ 25 rocz­nica lądo­wa­nia sondy Path­fin­der na Marsie
7 VII – I kwa­dra Księżyca/ koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Spica z gwiaz­do­zbioru Panny
10 VII – koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Anta­res z gwiaz­do­zbioru Skorpiona
12 VII – począ­tek astro­no­micz­nych nocy dla ϕ<50o
13 VII – Księ­życ w perygeum/ peł­nia Księżyca
14 VII – 7 rocz­nica prze­lotu sondy New Hori­zons koło Plutona
16 VII – koniunk­cja Księ­życa i Saturna
19 VII – koniunk­cja Księ­życa i Jowisza
20 VIIIII kwa­dra Księżyca/ 53 rocz­nica lądo­wa­nia czło­wieka na Księżycu
22 VII – koniunk­cja Księ­życa, Marsa i Urana/ dzienne zakry­cie Urana przez Księżyc
23 VII – koniunk­cja Księ­życa i Plejad
26 VII – Księ­życ w apogeum/ koniunk­cja Księ­życa i Wenus
28 VII – nów Księżyca
29 VII – 64 rocz­nica powsta­nia NASA
30 VII – mak­si­mum roju delta Akwa­rydy (ZHR=25) radiant na tle gwiaz­do­zbioru Wodnika

2 VIII – koniunk­cja Marsa i Urana
5 VIII – I kwa­dra Księżyca
10 VIII – Księ­życ w perygeum
12 VIII – peł­nia Księżyca/ koniunk­cja Księ­życa i Saturna
13 VIII – mak­si­mum roju Per­se­idy (ZHR=100) radiant na tle gwiaz­do­zbioru Perseusza
14 VIII – Opo­zy­cja Saturna
16 VIII – koniunk­cja Księ­życa i Jowisza
19 VIIIIII kwa­dra Księżyca/ koniunk­cja Księ­życa, Marsa, Urana i Plejad
22 VIII – Księ­życ w apogeum
24 VIII – koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Pol­lux z gwiaz­do­zbioru Bliźniąt/ 16 lat temu Plu­ton prze­stał być trak­to­wany jako planeta
27 VIII – nów Księżyca

 

 

Pogod­nych nocy i owoc­nych obserwacji

Janusz Nice­wicz