Ogólnopolska Konferencja EduSky – 17.05.2021

Posted by on 29 kwietnia 2021

Ogólnopolska Konferencja EduSky – 17.05.2021

Ogól­no­pol­ska Konferencja
EduSky
Edu­ka­cja kosmiczna w naucza­niu przed­mio­tów przyrodniczych
Hasło przewodnie:

Zain­spi­ro­wany nauczy­ciel – zaan­ga­żo­wany uczeń” 

 

Data: 17.05.2021r.
Godz. 14.40 – 18.30

 

Adre­saci szkolenia:
Nauczy­ciele przed­mio­tów przy­rod­ni­czych ze szkoły pod­sta­wo­wej i ponadpodstawowej
Czas trwa­nia: 5 godz. lekcyjnych
For­muła spo­tka­nia: online
Kie­row­nik formy: Jolanta Sulma

Pro­gram:

14.40–14.50

 • Roz­po­czę­cie i przy­wi­ta­nie uczest­ni­ków konferencji 

Tomasz Gur­gul – dyrek­tor Powia­to­wego Cen­trum Edu­ka­cji w Brzesku

Jolanta Sulma – orga­ni­za­tor konferencji

14.50–15.55

 • IFJ PAN dla nauczycieli
 • O gwiaz­dach neu­tro­no­wych, czar­nych dziu­rach i falach grawitacyjnych
 • Pro­mie­nio­wa­nie kosmiczne w aspek­cie pro­jektu CREDO

dr hab. Robert Kamiń­ski prof. IFJ PAN- Insty­tut Fizyki Jądro­wej PAN w Kra­ko­wie, CREDO

15.55–16.10    DOBRE PRAKTYKI

 • Bada­nia naukowe w szkole? Czemu nie! 

Jolanta Sulma – doradca meto­dyczny, amba­sa­dor CREDO, nauczy­ciel PSP im. Świę­tej Jadwigi Kró­lo­wej w Rze­za­wie oraz Kato­lic­kiego LO w Brzesku

16.10–16.15 Krótka prze­rwa na kawę

16.15–16.50

 • Kró­le­stwo Uranii

dr Wal­de­mar Ogłoza – Uni­wer­sy­tet Peda­go­giczny w Kra­ko­wie, Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Niepołomicach

16.50–17.05

 • MOA – nowe otwarcie 
 • KMO – kształ­to­wa­nie, mode­lo­wa­nie, obserwowanie…

Wio­letta Ogłoza – koor­dy­na­tor Klubu Mło­dego Odkrywcy dla Mało­pol­ski, Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Niepołomicach

17.05–17.10 Krótka prze­rwa na herbatę

17.10–17.45

 • Inspi­ro­wa­nie kosmosem

Olek Jasiak - biuro edu­ka­cji kosmicz­nej ESERO-Polska

17.45–18.20    DOBRE PRAKTYKI

 • Niebo nad nami

Mał­go­rzata Dudek – amba­sa­dor CREDO, amba­sa­dor ESERO, nauczy­ciel  PSP w Porąbce Uszew­ska im. Wła­dy­sława Rey­monta oraz PSP im. Księ­dza Puł­kow­nika Tade­usza Dłu­ba­cza w Sufczynie

 • W kosmicz­nym stylu… i nie tylko

dr Joanna Grecka-Otremba – amba­sa­dor CREDO, nauczy­ciel Zespołu Szkół i Pla­có­wek nr 1 w Katowicach

 • Zapro­jek­tuj swój Wszechświat

Vio­letta Raczyń­ska – amba­sa­dor CREDO, nauczy­ciel SP nr 1 im. Miko­łaja Koper­nika oraz ILO im. Jana Śnia­dec­kiego w Sie­mia­no­wi­cach Śląskich

18.20–18.30

 • Zakoń­cze­nie kon­fe­ren­cji, ewa­lu­acja, sesja pytań i odpowiedzi.

Link do rejestracji

Edu­Sky ‑pro­gram do pobrania