Wspomnienie działalności Kazimierza Kordylewskiego

Posted by on 07 listopada 2019

Wspomnienie działalności Kazimierza Kordylewskiego

W sobotę, 12 paź­dzier­nika, w Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym Kró­lo­wej Jadwigi odbyło się Semi­na­rium poświę­cone dzia­łal­no­ści Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego. W domu Bog­dana Wszołka spo­tkali się dawni stu­denci i wycho­wan­ko­wie Pana Docenta w oso­bach Jerzego Kre­inera, Jerzego Machal­skiego, Adama Michalca i Grze­go­rza Sęka, przy­byli także jego syn Leszek, wnuk Marek i kil­koro dal­szych krew­nych. Z naszego obser­wa­to­rium oprócz A. Michalca i G. Sęka byli obecni jesz­cze Pań­stwo Monika i Łukasz Maślań­co­wie z dwójką dzieci oraz Justyna Put.

 

Słowo wstępne gospo­da­rza Bog­dana Wszołka

 

Po kilku wystą­pie­niach doty­czą­cych bez­po­śred­nio osoby naszego Patrona nastą­piło zwie­dza­nie terenu obserwatorium.

 

Na pola­nie roz­sia­dły się przy­rządy astronomiczne

 

Tele­skop New­tona na mon­tażu azymutalnym

 

Radio­te­le­skop na szczy­cie dwu­dzie­sto­me­tro­wej platformy

 

Ważny ele­ment Semi­na­rium sta­no­wiło wystą­pie­nie gości z Węgier – Gabora Horva­tha i Judith Sliz-Balogh, któ­rzy uzy­skali cie­kawe rezul­taty obser­wa­cyjne sto­su­jąc metody polaryzacyjne.
Sym­pa­tycz­nym momen­tem było spo­tka­nie z daleką krewną Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego Agatą, obec­nie far­ma­ceutką, która przed kilku laty na kon­kur­sie astro­no­micz­nym w Gru­dzią­dzu gło­siła refe­rat o Księ­ży­cach Kordylewskiego.

 

Z Panią Agatą Król

 

W trak­cie mojego krót­kiego wystą­pie­nia swoim stro­jem zwró­ci­łem uwagę na ist­nie­nie Parku Gwiezd­nego Nieba w Biesz­cza­dach. W miej­sco­wo­ści Roz­toki Górne przez kil­ka­na­ście lat Maciej Winiar­ski poszu­ki­wał obser­wa­cyj­nych dowo­dów na ist­nie­nie księ­ży­ców Kor­dy­lew­skiego, zaś obec­nie sło­wacki astro­nom, Pawel Duris, kon­ty­nu­uje te próby w Dwer­niku u stóp Otrytu.

 

Gwiezdne niebo jest w Bieszczadach

 

Wystą­pie­niom pre­le­gen­tów towa­rzy­szyła wystawa zdjęć zwią­za­nych z rodziną Kor­dy­lew­skich, można było także obej­rzeć kilka przed­mio­tów uży­wa­nych przez astro­noma w trak­cie jego pracy.

 

Ory­gi­nalny apa­rat foto­gra­ficzny marki Zorka i maszyna do pisa­nia, nale­żące do Kazi­mie­rza Kordylewskiego

 

Mocny akcent na spo­tka­niu w Rze­pien­niku sta­no­wiło kilka star­tów modeli rakiet, w trak­cie któ­rych reje­stro­wano para­me­try ich lotu.

 

Start rakiety modelarskiej

 

W dro­dze powrot­nej wraz z Ada­mem pod­je­cha­li­śmy pod dom kra­kow­skiego astro­noma Jana Mie­tel­skiego w Zakli­czy­nie, aby obej­rzeć znaj­du­jący się tam zegar sło­neczny, wyko­nany z oka­zji pięć­set­nej rocz­nicy uro­dzin Miko­łaja Kopernika.

 

Zegar sło­neczny na ścia­nie domu przy ulicy Mic­kie­wi­cza 35 w Zakliczynie

 

Opis zegara posia­da­ją­cego na tar­czy skom­pli­ko­wany układ linii

 

Grze­gorz Sęk