RELACJA: IX Konferencja “Astronomia XXI wieku i jej nauczanie”

Posted by on 07 listopada 2016

RELACJA: IX Konferencja “Astronomia XXI wieku i jej nauczanie”

Sprawozdanie z Dziewiątej Międzynarodowej Konferencji „Astronomia XXI wieku i jej nauczanie – warsztaty astronomiczne”

 

Przez trzy dni, od piątku 21 paź­dzier­nika od nie­dzieli 23 tegoż mie­siąca toczyły się obrady naszej tra­dy­cyj­nej kon­fe­ren­cji, poświę­co­nej naj­now­szym osią­gnię­ciom astro­no­mii oraz ich per­cep­cji w szkol­nym naucza­niu. Zanim jesz­cze nastą­piło ofi­cjalne roz­po­czę­cie, Patry­cja Pakoń­ska wraz z Mag­da­leną Maszew­ską przed­sta­wiły o godzi­nie 15 w Sali im. Lecha Wałęsy na Zamku Kró­lew­skim pre­zen­ta­cję na temat Cen­trum Nauki Hewe­lia­num. To nowa insty­tu­cja, miesz­cząca się w zabyt­ko­wych budyn­kach archi­tek­tury mili­tar­nej w samym cen­trum Gdańska.

ix_konferencja_2016_fot01a

 

W kolej­nym wystą­pie­niu Danuta Binko, nauczy­cielka z gim­na­zjum w Łabo­wej, opo­wie­działa na pod­sta­wie wła­snej prak­tyki o tym, jak zain­te­re­so­wać gim­na­zja­li­stów astronomią.

ix_konferencja_2016_fot02a

 

Kolejny pre­le­gent, Jerzy Kuczyń­ski z Pla­ne­ta­rium Ślą­skiego w Cho­rzo­wie, wyja­śnił róż­nicę pomię­dzy efek­tem Dop­plera, a poczer­wie­nie­niem świa­tła będą­cym rezul­ta­tem eks­pan­sji Wszech­świata, a także opi­sał zja­wi­sko „procy gra­wi­ta­cyj­nej”, pomocne przy wysy­ła­niu sate­li­tów na pery­fe­rie Układu Słonecznego.

ix_konferencja_2016_fot03a

 

O godzi­nie 16 Dyrek­tor Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego Domi­nik Paster­nak uro­czy­ście otwo­rzył Kon­fe­ren­cję i przy­wi­tał wszyst­kich przy­by­łych, w szcze­gól­no­ści wymie­nia­jąc wła­dze Pol­skiego Towa­rzy­stwa Astro­no­micz­nego i Pol­skiego Towa­rzy­stwa Miło­śni­ków Astro­no­mii, a także byłego bur­mi­strza Nie­po­ło­mic, Sta­ni­sława Kracika.

ix_konferencja_2016_fot04a

 

Wśród obec­nych były dele­ga­cje astro­no­mów z ukra­iń­skiej Ode­ssy, a także z Pre­szowa na Słowacji.

ix_konferencja_2016_fot05a

 

Powi­tał gości także Prze­wod­ni­czący Rady Miej­skiej Marek Cia­stoń, życząc owoc­nych obrad i miłego pobytu w Niepołomicach.

ix_konferencja_2016_fot06a

 

Zaraz po ofi­cjal­nych wystą­pie­niach głos zabrał Szy­mon Cha­rzyń­ski z Wydziału Fizyki Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego, zapo­zna­jąc zebra­nych z tema­tyką pro­mie­nio­wa­nia grawitacyjnego.

ix_konferencja_2016_fot07a

 

Po nim pro­fe­sor Iwan Andro­nov z Ode­ssy przed­sta­wił wyniki pracy zespo­ło­wej doty­czą­cej ana­li­zo­wa­nia krzy­wych zmian bla­sku gwiazd zmien­nych oraz wyzna­cza­nia ich okresu.

ix_konferencja_2016_fot08a

 

Kolejny refe­rent, pro­fe­sor Edwin Wnuk z Uni­wer­sy­tetu Adama Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu, wpro­wa­dził słu­cha­czy w taj­niki euro­pej­skiego sys­temu wykry­wa­nia i śle­dze­nia obiek­tów satelitarnych.

ix_konferencja_2016_fot09a

 

Po krót­kiej, wypeł­nio­nej kulu­aro­wymi dys­ku­sjami prze­rwie Agnieszka Krysz­czyń­ska, pre­zes Pol­skiego Towa­rzy­stwa Astro­no­micz­nego, pra­cu­jąca w Uni­wer­sy­te­cie Adama Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu, przed­sta­wiła wyniki pierw­szych obser­wa­cji fal gra­wi­ta­cyj­nych, zawarte w publi­ka­cji ponad dwu­stu współ­au­to­rów, w tym wielu z Polski.

ix_konferencja_2016_fot10a

 

Po niej głos zabrała Vlada Mar­sa­kova z Ode­ssy, opi­su­jąc naucza­nie mło­dzieży roz­wią­zy­wa­nia zadań z astro­no­mii oraz jej przy­go­to­wy­wa­nie do udziału w olim­pia­dach astronomicznych.

ix_konferencja_2016_fot11a

 

Kolejny mówca, Marek Jam­rozy z Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego przed­sta­wił czasy obecne jako złoty wiek radio­astro­no­mii, wymie­nia­jąc odkry­cia doko­nane obser­wa­cjami Wszech­świata na falach radiowych.

ix_konferencja_2016_fot12a

 

Ostatni piąt­kowy refe­rat poświę­cony był temu, co mogli widzieć nad Sopli­co­wem słu­cha­cze Woj­skiego z poematu Adama Mic­kie­wi­cza „Pan Tade­usz”, a wygło­sił go z werwą Bar­tło­miej Zakrzew­ski z Uni­wer­sy­tetu Peda­go­gicz­nego w Krakowie.

ix_konferencja_2016_fot13a

 

Pod­su­mo­wa­nie obrad jak zwy­kle nale­żało do Hen­ryka Bran­ce­wi­cza, który we wła­ściwy sobie spo­sób wypunk­to­wał co waż­niej­sze akcenty mija­ją­cego dnia.

ix_konferencja_2016_fot14a

 

Piąt­kowy wie­czór uczest­nicy Kon­fe­ren­cji spo­żyt­ko­wali na roz­mowy i spo­tka­nia w salach MOA, zaś kilka osób wzięło udział w ad hoc zor­ga­ni­zo­wa­nych warsz­ta­tach, w trak­cie któ­rych pro­fe­sor Andro­nov przed­sta­wił wstęp­nie dzia­ła­nie pro­gramu MCV, słu­żą­cego do ana­lizy krzy­wych zmian bla­sku gwiazd.

ix_konferencja_2016_fot15a

 

Roz­mowy i dys­ku­sje prze­cią­gnęły się do póź­nej nocy, dając nauczy­cie­lom satys­fak­cję z moż­li­wo­ści zapy­ta­nia naukow­ców o nur­tu­jące ich zagad­nie­nia, a naukowcy zyskali oka­zję do zagłę­bie­nia się w pro­ble­ma­tykę szkol­nej dydak­tyki fizyki i astronomii.

 

Sobot­nie dzia­ła­nia roz­po­częły się od rów­no­le­głych warsz­ta­tów, pro­wa­dzo­nych przez nauczy­cieli MOA. W jed­nej z pra­cowni kom­pu­te­ro­wych nie­po­ło­mic­kiego Zespołu Szkół uczest­nicy kon­fe­ren­cji pod kie­run­kiem Janu­sza Nice­wi­cza ćwi­czyli przy­go­to­wa­nie pre­zen­ta­cji pro­gra­mach Power­Po­int oraz Prezi.

ix_konferencja_2016_fot16a

 

W sąsied­niej pra­cowni wraz z Seba­stia­nem Kurow­skim wyko­ny­wali obser­wa­cje Drogi Mlecz­nej przy pomocy zdal­nie ste­ro­wa­nego radio­te­le­skopu RT3.

ix_konferencja_2016_fot17a

 

W tym samym cza­sie Iwona Jaro­sik, nauczy­cielka ze szkoły pod­sta­wo­wej w Wie­liczce, urzą­dziła w foyer budynku Zespołu Szkół mini-wystawę prac gra­ficz­nych uczniów, które to prace doty­czyły obiek­tów Układu Słonecznego.

ix_konferencja_2016_fot18a

 

Uwagę zwra­cała zwłasz­cza gra­fika Karo­liny Jaro­sik, uczen­nicy MOA i stu­dentki astro­no­mii na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim, poświę­cona kra­te­rom księżycowym.

ix_konferencja_2016_fot19a

 

Pierw­szy sobotni refe­rat wygło­siła Kata­rzyna Ksią­żek z Opola, poświę­ca­jąc go omó­wie­niu pracy na tele­sko­pie robo­tycz­nym Uni­wer­sy­tetu w Brad­ford, poło­żo­nym na Tene­ry­fie. Kon­ty­nu­acją refe­ratu były w MOA wie­czorne warsz­taty na ten sam temat.

ix_konferencja_2016_fot20a

 

Pod nie­obec­ność redak­tora naczel­nego dwu­mie­sięcz­nika „Ura­nia-Postępy Astro­no­mii” pre­zen­ta­cję cza­so­pi­sma oraz cyklu pro­gra­mów tele­wi­zyj­nych pod wspólną nazwą „Astro­na­rium” prze­pro­wa­dził Seba­stian Sober­ski z gru­dziądz­kiego Pla­ne­ta­rium i Obserwatorium.

ix_konferencja_2016_fot21a

 

W trak­cie prze­rwy uczest­nicy kon­fe­ren­cji pro­wa­dzili oży­wione dyskusje.

ix_konferencja_2016_fot22a

 

Oglą­dano także z zain­te­re­so­wa­niem prace pla­styczne dzieci ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2 w Wieliczce.

ix_konferencja_2016_fot23a

 

Karo­lina Jaro­sik, korzy­sta­jąc z obec­no­ści pro­fe­sora Ivana Andro­nova, zapo­znała się ze szcze­gó­łami  pro­gramu MCV.

ix_konferencja_2016_fot24a

 

Po prze­rwie obia­do­wej, w cza­sie któ­rej część uczest­ni­ków zwie­dziła wystawę na Zamku Kró­lew­skim, powró­cono do pracy w gru­pach. Jedna z nich ćwi­czyła z Janu­szem Nice­wi­czem przy­go­to­wa­nie pre­zen­ta­cji w pro­gra­mach Power­Po­int i Beamer, a druga pod kie­run­kiem Grze­go­rza Sęka zapo­zna­wała się z pro­jek­tem SallyRideEarthKam@Space Camp. Przy jego pomocy ucznio­wie z całego świata mogą bez­płat­nie wyko­ny­wać foto­gra­fie wybra­nych obsza­rów powierzchni Ziemi, aby następ­nie ana­li­zo­wać je pod kątem roz­ma­itych nauk szcze­gó­ło­wych. Po warsz­ta­tach powró­cono do foyer, gdzie odbyły się kolejne prezentacje.

ix_konferencja_2016_fot25a

 

Sporo pytań i wąt­pli­wo­ści towa­rzy­szyło refe­ra­towi Wal­de­mara Ogłozy, poświę­co­nemu pro­jek­towi przy­wró­ce­nia przed­miotu „astro­no­mia” w pro­jek­to­wa­nym czte­ro­let­nim liceum.

ix_konferencja_2016_fot26a

 

Nasza kole­żanka z Ode­ssy, Vlada Mar­sa­kova, wygło­siła kolejny refe­rat, będący wspól­nym dzie­łem wraz z Larysą Kuda­sh­kiną. Tema­tem były prace prak­tyczne z astro­no­mii na lek­cjach szkolnych.

ix_konferencja_2016_fot27a

 

Obrady sobot­nie zamknęło wystą­pie­nie ucznia MOA, Mate­usza Win­daka, który na przy­kła­dach dowo­dził, że nawet w nie­ko­rzyst­nych warun­kach miej­skich można wyko­nać satys­fak­cjo­nu­jące obser­wa­cje, jeśli tylko zasto­suje się odpo­wied­nie filtry.

ix_konferencja_2016_fot28a

 

W pod­su­mo­wa­niu obrad Kon­fe­ren­cji Hen­ryk Bran­ce­wicz pod­kre­ślił korzy­ści, jakie daje bez­po­śred­nia wymiana infor­ma­cji pomię­dzy naukow­cami i nauczy­cie­lami, a także doce­nił wagę zajęć warsz­ta­to­wych, jakie nauczy­ciele MOA prze­pro­wa­dzili w sobotę.

ix_konferencja_2016_fot29a

 

Po obra­dach ple­nar­nych do póź­nej nocy w świe­tlicy MOA trwało spo­tka­nie uczest­ni­ków kon­fe­ren­cji, bo gdzie jak nie tu i kiedy jak nie teraz można było swo­bod­nie poroz­ma­wiać i pody­sku­to­wać bez zacie­trze­wie­nia o spra­wach nur­tu­ją­cych śro­do­wi­sko nauczy­ciel­skie, czy też podzie­lić się doświad­cze­niami z wła­snej prak­tyki szkolnej.

 

Tra­dy­cyj­nie trzeci dzień kon­fe­ren­cji poświę­cony jest wycieczce do miej­sca nazna­czo­nego poca­łun­kiem Ura­nii. Tym razem uda­li­śmy się do Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego im. Kró­lo­wej Jadwigi w Rze­pien­niku Bisku­pim. Tam wła­śnie astro­nom Bog­dan Wszo­łek przy znacz­nym udziale rodziny doko­nał dzieła hero­icz­nego – wzniósł dwie kopuły, zain­sta­lo­wał radio­te­le­skop, a ostat­nio zaini­cjo­wał budowę habi­tatu – miej­sca tre­nin­go­wego dla przy­szłych astro­nau­tów. Zwie­dzi­li­śmy  to miej­sce podzi­wia­jąc rezul­taty upo­rczy­wej pracy i wyobraźni wybie­ga­ją­cej daleko w przyszłość.

ix_konferencja_2016_fot30a

 

Zwień­cze­niem wizyty w pry­wat­nym obser­wa­to­rium rodziny Wszoł­ków była wspólna foto­gra­fia z habi­ta­tem w tle.

ix_konferencja_2016_fot31a

 

Komi­tet orga­ni­za­cyjny Kon­fe­ren­cji sta­no­wili dr Adam Micha­lec i mgr Urszula Bier­nat, w rela­cji wyko­rzy­stano zdję­cia Edwarda Siwka, Hen­ryka Pol­laka i Józefa Wydmańskiego.