Międzynarodowy Dzień Centrów Nauki 2016

Posted by on 08 listopada 2016

Międzynarodowy Dzień Centrów Nauki 2016

Zakręć się z nami wokół nauki w ramach SPiN Day 2016!

czwar­tek 10 listo­pada obcho­dzimy po raz pierw­szy Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Muzeów i Cen­trów Nauki!
Z tej oka­zji zapra­szamy do odwie­dze­nia Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego oraz wzię­cia udziału w otwar­tych sean­sach w Pla­ne­ta­rium, warsz­ta­tach oraz pokazach.

 

 

spin-day-2016_pasek

 

Pro­gram imprezy w naszym Obser­wa­to­rium:
17:00 – 17:30 Seans w Pla­ne­ta­rium dla dzieci,

17:45 – 18:15 Warsz­taty astro­no­miczne dla dzieci,

19:00 – 19:45 Seans w Pla­ne­ta­rium dla mło­dzieży i dorosłych,

17:00 – 21:00 Sta­cja Doświad­czalna – pokazy i warsz­taty popu­lar­no­nau­kowe; 25 róż­nych doświadczeń/obserwacji,

17:00 – 21:00 Pokazy nieba (tylko w przy­padku korzyst­nej pogody).

 

Wstęp wolny!

 

spin-day-2016_plakat_maly

 

Oprócz naszego Obser­wa­to­rium do wspól­nego świę­to­wa­nia zapra­sza również
28 innych insty­tu­cji zrze­szo­nych w Poro­zu­mie­niu Spo­łe­czeń­stwo i Nauka SPiN.

 

Plan wyda­rzeń imprezy SPiN Day w Pol­sce [PDF]

 

Zapra­szamy do Obserwatorium!