Wpisy w miesiącu: Grudzień, 2017

Astrowarsztaty „Zima 2018”

Zamieszczony przez w dniu 10 grudnia 2017

Astrowarsztaty „Zima 2018”

Zapra­szamy nauczy­cieli przed­mio­tów przy­rod­ni­czych ze wszyst­kich rodza­jów szkół do udziału w kolej­nych warsz­ta­tach dosko­na­lą­cych umie­jęt­no­ści w zakre­sie pro­wa­dze­nia obser­wa­cji astro­no­micz­nych i opra­co­wy­wa­nia ich wyni­ków. Odbędą się one w dniach 9 (pią­tek) – 10 (sobota) – 11 (nie­dziela) – 12 (ponie­dzia­łek) lutego 2018 roku. Udział w zaję­ciach jest dar­mowy, ofe­ru­jemy także bez­płatne zakwa­te­ro­wa­nie w ośrodku szko­le­nio­wym MOA w Nie­po­ło­mi­cach. Zaję­cia będą pro­wa­dzone przez nauczy­cieli MOA...

Czytaj dalej...

Wycieczka uczniów MOA do EC1 w Łodzi

Zamieszczony przez w dniu 05 grudnia 2017

Wycieczka uczniów MOA do EC1 w Łodzi

Pod opieką nauczy­cieli MOA – p. Moniki, p. Łuka­sza i p. Szy­mona ucznio­wie MOA i ich rodzice wybrali się do EC1 – Cen­trum Nauki i Tech­niki oraz Pla­ne­ta­rium w Łodzi. Nasza 50-oso­bowa grupa zwie­dza­nie EC1 roz­po­częła od obej­rze­nia wystawy Leonardo da Vinci – Ener­gia umy­słu. Wystawa maszyn poka­zana w inte­rak­tywny spo­sób, prze­no­siła nas na ścieżki wie­dzy i inspi­ra­cji naj­wy­bit­niej­szego arty­sty w histo­rii Europy. Zakoń­cze­niem wystawy był wątek Pol­skich Leonar­dów i ich inno­wa­cyj­nych...

Czytaj dalej...

Konferencja KOLOS 2017

Zamieszczony przez w dniu 05 grudnia 2017

Konferencja KOLOS 2017

Gościnna Sło­wa­cja przy­jęła licz­nych uczest­ni­ków kon­fe­ren­cji poświę­co­nej obser­wa­cjom gwiazd zmien­nych. Byli wśród nich prócz gospo­da­rzy przed­sta­wi­ciele Pol­ski, Ukra­iny i Węgier, przy­je­chał także astro­nom z Taj­lan­dii. Obrady obej­mo­wały trzy sesje wykła­dów, z któ­rych warto pod­kre­ślić kilka. Miro­slav Fedurco i Vitaly Breus omó­wili zna­cze­nie odkry­cia gwiazd pul­su­ją­cych w ukła­dach zaćmie­nio­wych, co daje nie­spo­ty­kane w innych przy­pad­kach moż­li­wo­ści roz­po­zna­nia modów pul­sa­cyj­nych dla nie­ra­dial­nych...

Czytaj dalej...