Wracamy do sobotnich seansów w Planetarium!

Posted by on 02 października 2018

Wracamy do sobotnich seansów w Planetarium!

 

Sza­nowni Państwo!

Ponow­nie zapra­szamy do naszego Pla­ne­ta­rium. Po chwi­lo­wej nie­obec­no­ści sobot­nich – otwar­tych sean­sów dla osób indy­wi­du­al­nych o godzi­nie 11:00 – paź­dzier­nik stoi otworem! 🙂

 

 

Powraca odpo­wiedni har­mo­no­gram, który dostępny jest na pod­stro­nie “Pla­ne­ta­rium w sobotę”.

Ser­decz­nie zapraszamy!