Planetarium w sobotę

planetarium_w_sobote_ikona-wpisu

4 marca 2019 roku

W związku z roz­bu­dową Pla­cówki – sobot­nie seanse w Pla­ne­ta­rium – pro­wa­dzone dotych­czas na tere­nie Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego, od 4 marca 2019 roku zostają zawieszone.

Szcze­gó­łowe informacje


 

Nie masz czasu w tygo­dniu na nasze wie­czorne pokazy nieba, a chcesz się dowie­dzieć co świeci na noc­nym nie­bo­skło­nie? Zapra­szamy w weekend!

Zapra­szamy na indy­wi­du­alne seanse w Pla­ne­ta­rium, które odby­wają się w soboty o godzi­nie 11:00.

Pre­zen­tu­jemy – bez względu na pogodę – wygląd noc­nego nieba. Przed­sta­wiamy nie­zwy­kłe zja­wi­ska zacho­dzące na nie­bie, do obser­wa­cji któ­rych wystar­czy dobra pogoda oraz lor­netka. Sobot­nie seanse pro­wa­dzone są przez zawo­do­wych astro­no­mów, któ­rzy odpo­wie­dzą na Wasze pytania.

Po wizy­cie w Pla­ne­ta­rium, ale TYLKO PRZY BEZCHMURNYM NIEBIE, pro­po­nu­jemy obser­wa­cje Słońca przy pomocy tele­sko­pów, które wypo­sa­żone są w spe­cja­li­styczne fil­try (BAADER Astro­So­lar™ oraz Coro­nado H‑Alpha).

 

 

Wcze­śniej­sza rezer­wa­cja nie jest wyma­gana. Zapra­szamy w każdą sobotę – 15 minut przed seansem.

Pro­simy o punk­tu­al­ność – seans roz­po­czyna się o godzi­nie 11:00 i po tym ter­mi­nie nie ma moż­li­wo­ści wej­ścia do sali Planetarium!

 

 

Najbliższe seanse:

 

Data seansuTytuł seansuGrupa wie­kowa, infor­ma­cje dodat­kowePro­wa­dzący
PLANETARIUM NIECZYNNE

 

Okre­śle­nie wieku uczest­ni­ków naszych sean­sów podane jest orientacyjnie.
Usta­lone przez nas grupy wie­kowe pro­simy odbie­rać jako zalecenie.

 

Cena biletu:

  • 5 zło­tych – dorośli
  • 3 złote – dzieci

 

W trak­cie trwa­nia seansu panuje ciem­ność dla­tego obo­wią­zuje cał­ko­wity zakaz używania
tele­fo­nów komórkowych!

 

 

Seanse specjalne – na zamówienie

Chcesz zro­bić komuś nie­spo­dziankę, zabrać swoją rodzinę w nie­zwy­kłe miej­sce, a może pla­nu­jesz się oświad­czyć w nie­zwy­kłym otoczeniu?
Spe­cjal­nie dla Cie­bie ofe­ru­jemy 90 minut pod magicz­nym nie­bem naszego Pla­ne­ta­rium. Seans spe­cjalny prze­zna­czony jest dla grup rodzin­nych, towa­rzy­skich (max. 15 osób) w godzi­nach dosto­so­wa­nych do potrzeb zama­wia­ją­cego (także w weekendy).
Tema­tyka obej­muje zagad­nie­nia astro­no­miczne, astro­nau­tyczne i przy­rod­ni­cze. Dokładne tematy seansu spe­cjal­nego usta­lane są z osobą zama­wia­jącą taki seans.

 

Koszt seansu:

  • 150 zło­tych od grupy, czas trwa­nia 1,5 godziny.

 

Zamó­wie­nia seansu spe­cjal­nego można doko­nać drogą elektroniczną:
moa@USUŃ_TOmoa.edu.pl
lub tele­fo­niczną: (12) 281–15-61.