Planetarium w sobotę

Planetarium w sobotę
  • Jesteś cie­kawy co dzieje się na wie­czor­nym nieboskłonie?
  • Lubisz spo­glą­dać w roz­gwież­dżone niebo?
  • Zasta­na­wiasz się co tak mocno na nim świeci?

To mamy ofertę spe­cjal­nie dla Ciebie!!!

Zapra­szamy na rodzinne seanse do naszego nowego Pla­ne­ta­rium w soboty o godzi­nie 11:00 i 12:00 Pre­zen­tu­jemy – bez względu na pogodę – wygląd noc­nego nieba. Przed­sta­wiamy nie­zwy­kłe zja­wi­ska zacho­dzące na nie­bie, do obser­wa­cji, któ­rych wystar­czy dobra pogoda oraz lor­netka. Sobot­nie seanse pro­wa­dzone są przez zawo­do­wych astro­no­mów, któ­rzy odpo­wie­dzą na Wasze pytania.

Limit miejsc 40. Decy­duje kolej­ność zgłoszenia.

Pro­simy o punk­tu­al­ność – seans roz­po­czyna się o godzi­nie 11:00 i 12:00.

Po tym ter­mi­nie nie ma moż­li­wo­ści wej­ścia do sali Planetarium!

Pro­simy o zapo­zna­nie się z regu­la­mi­nem Planetarium.

Jeżeli z jakichś przy­czyn nie będą Pań­stwo mogli uczest­ni­czyć w zare­zer­wo­wa­nym sean­sie w Pla­ne­ta­rium pro­simy o kon­takt pod nume­rem tele­fonu 12 2811 561 w celu odblo­ko­wa­nia miejsc dla innych chęt­nych. Biuro pra­cuje: ponie­dzia­łek – pią­tek w godzi­nach 8:00–16:00

Wstęp wolny po wcze­śniej­szej rezer­wa­cji – pro­szę wybrać inte­re­su­jący Pań­stwa seans z tabeli – klik­nąć na jego tytuł i wypeł­nić formularz.
Prze­kre­ślona nazwa seansu – BRAK WOLNYCH MIEJSC.
Nie da się klik­nąć na nazwę seansu – nie uru­cho­mi­li­śmy jesz­cze zapi­sów na dany seans.
Nie ma moż­li­wo­ści par­ko­wa­nia przy Obser­wa­to­rium!!! Samo­chody pro­simy zosta­wić na par­kingu przy Sta­dio­nie lub na Rynku.
DataGodzina roz­po­czę­ciaTytuł seansuSuge­ro­wany wiek uczest­ni­ków seansuCzas trwa­nia seansuPro­wa­dzący
03.12.202211:00Układ Sło­neczny na wesoło5+20 minutMonika
Maślaniec
03.12.202212:00Układ Sło­neczny na wesoło5+20 minutMonika
Maślaniec
10.12.202211:00Aktu­alne niebo – seans na żywo5+40 minutJanusz
Nicewicz
10.12.202212:00Aktu­alne niebo – seans na żywo5+40 minutJanusz
Nicewicz
17.12.202211:00“Jak zostać astronautą?”5+30 minutAlek­san­dra
Kowalska
17.12.202212:00“Jak zostać astronautą?”5+30 minutAlek­san­dra
Kowalska