Planetarium w sobotę

Planetarium w sobotę

Zapra­szamy do naszego Pla­ne­ta­rium na rodzinne seanse pod sztucz­nym niebem.

Lubisz spo­glą­dać w roz­gwież­dżone niebo? Jesteś cie­kaw co tam tak mocno świeci? Zasta­na­wiasz się jak działa Wszech­świat? W Pla­ne­ta­rium odpo­wia­damy na te pyta­nia, a sobot­nie seanse to oferta dla Cie­bie. Od stycz­nia 2023 roku, sobot­nie seanse w Pla­ne­ta­rium będą odby­wały się RAZ w mie­siącu za to zwięk­szamy liczbę sean­sów do CZTERECH. Zapra­szamy o godzi­nie 10:00, 11:00, 12:00 i 13:00.

 

 

Limit miejsc: 40 – decy­duje kolej­ność zgłoszenia.

Pro­simy o punk­tu­al­ność – seans roz­po­czyna się o godzi­nie 10:00, 11:00, 12:00 i 13:00.

Wej­ście do Pla­ne­ta­rium na 10 minut przed roz­po­czę­ciem seansu.

Po roz­po­czę­ciu seansu nie ma moż­li­wo­ści wej­ścia do sali Planetarium.

Pro­simy o zapo­zna­nie się z regu­la­mi­nem Planetarium.

Obo­wią­zuje wcze­śniej­sza rezer­wa­cja – pro­szę wybrać inte­re­su­jący Pań­stwa seans z tabeli – klik­nąć na jego tytuł i wypełnić
for­mu­larz.
Nie pro­wa­dzimy reje­stra­cji tele­fo­nicz­nej i e‑mailowej.
Na podany w for­mu­la­rzu zgło­sze­nio­wym adres e‑mail zosta­nie prze­słane pod­su­mo­wa­nie  zgło­sze­nia, które jest jed­no­cze­śnie potwier­dze­niem rezer­wa­cji miejsc.
Seanse w Pla­ne­ta­rium są BEZPŁATNE.
Nie ma moż­li­wo­ści par­ko­wa­nia przy Obser­wa­to­rium.  Samo­chody pro­simy zosta­wić na par­kingu przy Sta­dio­nie lub na Rynku.
 
 
DataGodzina roz­po­czę­ciaTytuł seansuSuge­ro­wany wiek uczest­ni­ków seansuCzas trwa­nia seansuPro­wa­dzący
KWIECIEŃ
15.04.202310:00Aktu­alne niebo – seans na żywo
REZERWACJA OD 7 kwiet­nia 2023
5+40 minutMonika
Maślaniec
15.04.202311:00Odle­głe światy
REZERWACJA OD 7 kwiet­nia 2023
14+40 minutAlek­san­dra
Kowalska
15.04.202312:00Aktu­alne niebo – seans na żywo
REZERWACJA OD 7 kwiet­nia 2023
5+40 minutMonika
Maślaniec
15.04.202313:00Odle­głe światy
REZERWACJA OD 7 kwiet­nia 2023
14+40 minutAlek­san­dra
Kowalska