Wojewódzki konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki

Posted by on 17 listopada 2022

Wojewódzki konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki

Rusza kolejna XXIII edy­cja woje­wódz­kiego kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki, który jest prze­pustką do Ogól­no­pol­skiego Mło­dzie­żo­wego Semi­na­rium Astro­no­micz­nego im. prof. Roberta Głę­boc­kiego w Grudziądzu.

Zapra­szamy mło­dzież szkół śred­nich oraz ósmo­kla­si­stów do wzię­cia udziału w kon­kur­sie. Wystar­czy przy­go­to­wać refe­rat o tema­tyce astro­no­micz­nej i przy­słać go do orga­ni­za­to­rów szcze­bla woje­wódz­kiego. W Mało­pol­sce kon­kurs orga­ni­zuje Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne im. Kazi­mie­rza Kor­dy­lew­skiego w Nie­po­ło­mi­cach. Tema­tem refe­ratu może być wszystko, co jest zwią­zane z astro­no­mią, astro­nau­tyką czy obser­wa­cjami. Refe­raty speł­nia­jące kry­te­ria opi­sane w Regu­la­mi­nie należy prze­słać elek­tro­nicz­nie jako plik
PDF” do 17 lutego 2023 z dopi­skiem OMSA – praca na kon­kurs” w tema­cie wia­do­mo­ści. Ilu­stra­cją do samej tre­ści refe­ratu mogą być zdję­cia, filmy czy pre­zen­ta­cje mul­ti­me­dialne, które rów­nież należy przesłać.

Spo­śród nade­sła­nych prac Jury kon­kursu wyłoni te, które następ­nie zostaną zapre­zen­to­wane na Woje­wódz­kim Mło­dzie­żo­wym Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astro­nau­tycz­nym, które odbę­dzie się w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium w Niepołomicach
3 marca 2023 (pią­tek), ul. M. Koper­nika 2, o godzi­nie 10:00. Auto­rzy trzech naj­lep­szych refe­ra­tów wezmą udział w XLIX Ogól­no­pol­skim Mło­dzie­żo­wym Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astro­nau­tycz­nym w Gru­dzią­dzu w dniach 23 – 25 marca 2023 r.

Jeśli inte­re­su­jesz się astro­no­mią, pasjo­nu­jesz się zdo­by­wa­niem kosmosu lub po pro­stu lubisz patrzeć w gwiazdy, to ten kon­kurs jest dla Ciebie

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje w załą­czo­nym regu­la­mi­nie.

Refe­raty zakwa­li­fi­ko­wane do finału.