Wakacje, wakacje – a my zapraszamy!

Posted by on 27 czerwca 2018

Wakacje, wakacje – a my zapraszamy!

 

Pod­czas waka­cji zapra­szamy do odwie­dze­nia Obser­wa­to­rium, w któ­rym przy­go­to­wa­li­śmy kilka atrak­cji astro­no­micz­nych i popularnonaukowych.

 

 

 

 

Oto co proponujemy:

 

OBSERWACJE SŁOŃCA PRZEZ TELESKOP – od 2 lipca do 31 sierp­nia (wyłącz­nie przy sprzy­ja­ją­cej pogo­dzie czyli bez­chmur­nym niebie)

 • od ponie­działku do środy – w godzi­nach 11:00 – 13:00

 

NOCNE POKAZY NIEBA – w godzi­nach 21:00 – 24:00 (wyłącz­nie przy bez­chmur­nym niebie)

 • 3 lipca (wto­rek)
 • 6 lipca (pią­tek)
 • 10 lipca (wto­rek)
 • 13 lipca (pią­tek)
 • 7 sierp­nia (wto­rek)
 • 10 sierp­nia (pią­tek)
 • 14 sierp­nia (wto­rek)
 • 17 sierp­nia (pią­tek)
 • 21 sierp­nia (wto­rek)
 • 24 sierp­nia (pią­tek)
 • 28 sierp­nia (wto­rek)
 • 31 sierp­nia (pią­tek)

 

Ponadto:

 

TRANSMISJA INTERNETOWA CZĘŚCIOWEGO ZAĆMIENIA SŁOŃCA
OBSZARU AUSTRALIIANTARKTYDY – wyda­rze­nie na tere­nie Obserwatorium

 • 13 lipca (pią­tek), w godzi­nach 4:30 – 6:00
  [owszem, tak wcze­śnie, to nie jest błąd 🙂 ]

 

OBSERWACJE CAŁKOWITEGO ZAĆMIENIA KSIĘŻYCA - wyda­rze­nie na tere­nie Obserwatorium
Obser­wa­cje i pokazy pro­wa­dzone będą u pod­nóża Kopca Grun­waldz­kiego w Nie­po­ło­mi­cach (ul. Grunwaldzka).

 • 27 lipca (pią­tek), w godzi­nach 20:00 – 24:00

Pro­gram imprezy - odno­śnik

 

PERSEIDY NA RYNKUNIEPOŁOMICACH – obser­wa­cje meteorów

 • noc z 11/12 sierp­nia (sobota/niedziela), w godzi­nach 18:00 – 1:00
  • 18:00 – gry i zabawy astro­no­miczne dla naj­młod­szych oraz kon­kurs “ŻYWE OBRAZY NIEBA
  • 20:30 – kino letnie
  • 22:30 – wspólne obser­wa­cje mete­orów z roju Perseidów

 

Wszyst­kie atrak­cje są BEZPŁATNE.

Zapra­szamy!