Obserwacje całkowitego zaćmienia Księżyca

Posted by on 20 lipca 2018

Obserwacje całkowitego zaćmienia Księżyca

W pią­tek – 27 lipca 2018 roku – pomię­dzy godziną 20:00 a 24:00 zapra­szamy na obser­wa­cje zja­wi­ska cał­ko­wi­tego zaćmie­nia Księ­życa oraz pla­nety Mars, która znaj­duje się obec­nie w bar­dzo korzyst­nym do obser­wa­cji poło­że­niu wzglę­dem Ziemi.

Obser­wa­cje i pokazy pro­wa­dzone będą u pod­nóża Kopca Grun­waldz­kiego w Nie­po­ło­mi­cach (ul. Grun­waldzka).

 

Pro­gram imprezy:

1) Wyja­śnie­nie i opis zja­wi­ska zaćmie­nia Księ­życa – godz. 20:00 – 20:20
2) Tele­sko­powe i lor­net­kowe pokazy zaćmie­nia – godz. 20:20 – 24:00

Fazy zja­wi­ska:
a) wschód zaćmio­nego już Księ­życa – godz. 20:20 (zaćmie­nie półcieniowe)
b) począ­tek zaćmie­nia czę­ścio­wego – godz. 20:24
c) począ­tek zaćmie­nia cał­ko­wi­tego – godz. 21:30
d) mak­si­mum zaćmie­nia – godz. 22:22
e) koniec zaćmie­nia cał­ko­wi­tego – godz. 23:13
f) koniec zaćmie­nia czę­ścio­wego – godz. 00:19 (28 lipca)
g) koniec zaćmie­nia pół­cie­nio­wego – godz. 01:28

Czas trwa­nia zaćmie­nia cał­ko­wi­tego – jedna godzina i 43 minuty.

3) Pokazy tele­sko­powe tar­czy pla­nety Mars – godz. 21:30 – 24:00,
4) Pokazy nieba gwiaź­dzi­stego – nauka roz­po­zna­wa­nia gwiaz­do­zbio­rów i aktu­al­nie widocz­nych obiek­tów na noc­nym nie­bie – godz. 21:30 – 23:00

 

Uwaga – w razie opa­dów lub cał­ko­wi­tego zachmu­rze­nia – zapra­szamy do Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Nie­po­ło­mi­cach (ul. Miko­łaja Koper­nika 2). Zamiast poka­zów odbędą się pre­lek­cje i poga­danki astro­no­miczne, a także spró­bu­jemy poszu­kać inter­ne­to­wych trans­mi­sji zja­wi­ska zaćmienia.

 

W przy­padku wąt­pli­wo­ści pro­simy dzwo­nić pod numer: 608–431-106
(Grze­gorz Sęk, nauczy­ciel MOA)

Wstęp wolny.