Właśnie robię zadanie (propozycję) numer 19. Trzeba w niej obliczyć odległość do galaktyki “M100”. Jestem na trzecim punkcie. W nim trzeba obliczyć absolutną wielkość gwiazdową 12 cefeid. Zrobiłam już 12 obliczeń. Tylko to, co mnie zdziwiło to, że wszystkie moje wyniki są liczbami ujemnymi. I podobno absolutna wielkość gwiazdowa innych gwiazda też jest ujemna: Betelgeza ‑5.85, Aldebaran ‑0.641. Ale jak absolutna wielkość gwiazdowa może być liczbą ujemną? [Pani Lena]

Posted by on 09 lipca 2020

Witam ser­decz­nie.
Abso­lutna wiel­kość gwiaz­dowa to jasność, jaką miałby obiekt gdyby był widziany z odle­gło­ści 10 ps. Tutaj nie ma ogra­ni­cze­nia na liczby ujemne. War­to­ści ujemne wska­zują, że są to bar­dzo jasne obiekty. Dla­tego cefe­idy są tak inte­re­su­jące dla astro­no­mów, bo można je obser­wo­wać w bar­dzo odle­głych galak­ty­kach. Są to tak zwane świece stan­dar­dowe przy wyzna­cza­niu odle­gło­ści we Wszech­świe­cie. Twój wynik (ujemny) jest naj­praw­do­po­dob­niej poprawny! Gra­tu­luję i pro­szę o infor­ma­cję, gdy dokoń­czysz zadanie.

Janusz Nice­wicz

[red.]
Pani Lena wyko­nuje zada­nie z naszej spe­cjal­nej strony “Zostań w domu z MOA!”
wdomu.moa.edu.pl