Obserwując niebo, kiedy nie jest jeszcze całkiem ciemno widać najpierw nieliczne obiekty. Mam pytanie – czy jest jakaś aplikacja dla amatorów, która pomoże w identyfikacji jakie gwiazd/planety są widoczne danego dnia o określonej porze? [Pan Leszek]

Posted by on 09 lipca 2020

Jest wiele apli­ka­cji na urzą­dze­nia mobilne, odpo­wied­nio dla sys­temu IOS i Android. W więk­szo­ści apli­ka­cji wer­sja pod­sta­wowa jest dar­mowa. Dopiero aktu­ali­za­cja do peł­nej wer­sji jest płatna. Ceny od kilku zło­tych do pra­wie 30 zło­tych za nie­które apli­ka­cje. Bar­dziej roz­bu­do­wane apli­ka­cje zaj­mują też wię­cej miej­sca (nawet 300 MB).

 

Z apli­ka­cji w sys­te­mie Android można wymienić:

Star Walk 2 – wystar­czy nakie­ro­wać tele­fon na niebo. Jest też zakładka infor­mu­jąca o godzi­nach wschodu i zachodu Słońca, Księ­życa czy planet.

Sky­Sa­fari – także wystar­czy nakie­ro­wać tele­fon na obiekt na nie­bie. Dodat­kowo dość obszerne infor­ma­cje o wybra­nych obiektach.

Star Chart – to wła­ści­wie mapa nieba, zawie­ra­jąca pod­sta­wowe infor­ma­cje o obiek­tach, ale także dająca moż­li­wość podró­żo­wa­nia po Ukła­dzie Słonecznym

Star­Trac­ker – chyba naj­prost­sza apli­ka­cja pozwa­la­jąca na iden­ty­fi­ka­cje obiektu na nie­bie poprzez nakie­ro­wa­nie tele­fonu na obiekt.

 

Dla sys­temu IOS można wymienić:

Star­Map – tutaj też wystar­czy nakie­ro­wać tele­fon na niebo

Star Walk – to samo, co dla sys­temu Android Star Walk 2

Sky Gazer – kolejne narzę­dzie do poka­zów nieba

Star Chart for iPhone – podob­nie do sys­temu Android

To tylko kilka przy­kła­do­wych apli­ka­cji do iden­ty­fi­ka­cji obiek­tów na nie­bie przy pomocy tele­fonu. Mam nadzieję, że odpo­wiedź moja będzie pomocna.

Dzię­kuję i pozdrawiam
Janusz Nicewicz