Interesuje mnie astronomia, a w szczególności zagadnienia z zakresu kosmologii. Pytanie, czy jest szansa na zatrudnienie z tym związana i czy istnieją zawody stricte z tym związane? Czy są może gdzieś jakieś materiały, strony, artykuły gdzie można więcej się dowiedzieć na temat szans zatrudnienia i zawodach w tym temacie? [Pani Ewelina]

Posted by on 09 lipca 2020

Co do kosmo­lo­gii to musimy tro­chę dopre­cy­zo­wać. Bo kosmo­lo­gia, jako część astro­no­mii dzieli się na kosmo­lo­gię obser­wa­cyjną i teo­re­tyczną. W kosmo­lo­gii obser­wa­cyj­nej mamy do czy­nie­nia z głę­bo­kimi prze­glą­dami galak­tyk, soczew­ko­wa­niem gra­wi­ta­cyj­nym czy dże­tami. Nato­miast kosmo­lo­gia teo­re­tyczna to głów­nie OTW (Ogólna Teo­ria Względ­no­ści) jak i nowe teo­rie gra­wi­ta­cji (kwan­towa gra­wi­ta­cja, pętlowa gra­wi­ta­cja czy struny).

Jeśli cho­dzi o pracę to ści­śle zwią­zana z kosmo­lo­gią jest praca naukowo- dydak­tyczna. Ukoń­cze­nie szkoły dok­tor­skiej z astro­no­mii lub fizyki, następ­nie praca na uczelni wyż­szej w kraju lub za granicą.

Osoby, które świet­nie sobie radzą z mate­ma­tyką i fizyką na pewno znajdą zatrud­nie­nie w swo­jej dzie­dzi­nie, a udział w pro­jek­tach czy gran­tach daje dodat­kowy przy­chód, poza pen­sją nauczy­ciela akademickiego.

Dla stu­den­tów pro­wa­dzone są let­nie prak­tyki w Cen­trum Fizyki Teo­re­tycz­nej PAN a także Szkoły Kosmo­lo­giczne orga­ni­zo­wane w Krakowie

Pole­cam przej­rzeć strony:
http://www.cft.edu.pl/new/public/pl
http://cosmoschool2020.oa.uj.edu.pl/
http://www.oa.uj.edu.pl/index.pl.html
https://www.fuw.edu.pl/ift.html
http://www.astrouw.edu.pl/

Z wyra­zami szacunku
Janusz Nicewicz