Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie równonocy wiosennej. Czy jest możliwość poznania dokładnej daty równonocy wiosennej (dzień i miesiąc) dla roku 3000 przed naszą erą – czyli dla okresu wczesnodynastycznego w starożytnym Egipcie? Oraz konstelacji, w której znajdował się punkt tejże równonocy dla tego samego roku? Przypuszczam, że wtedy równonoc przypadała kiedy indziej, przede wszystkim ze względu na zjawisko precesji, tylko nie znalazłam konkretnej informacji (niestety tabele podają wstecz tylko do roku 1000 p.n.e., nie dalej). Informacja ta bardzo by mi pomogła w skorygowaniu pewnych istotnych elementów fabuły prozy, którą piszę. Z góry dziękuję za odpowiedź. [Pani Kinga]

Posted by on 08 września 2020

Witam ser­decz­nie i dzię­kuję za cie­kawe pytanie.
Z tego, co udało mi się na szybko usta­lić rów­no­noc wio­senna w Egip­cie (Kar­naku – dla tego miej­sca wyzna­cza­łem) miała miej­sce 15 kwiet­nia 3000 r p.n.e o godzi­nie 2:54. Punkt Barana, czyli rów­no­nocy wio­sen­nej wypa­dał wtedy na tle gwiaz­do­zbioru Byka. Jeśli Pani pozwoli posta­ram się jesz­cze potwier­dzić te dane, ale potrze­buję na to kilka dni. Bo nie jestem pewny kodu pro­gramu jak sobie radzi z latami przed naszą erą a po dro­dze były reformy kalen­da­rza. Licząc dzi­siej­szą rachubą kalen­da­rza powinna to być powyż­sza data, ale jest to jesz­cze do weryfikacji.

Janusz Nice­wicz

Witam raz jeszcze.
W odnie­sie­niu do poprzed­niego maila sprawa rów­no­nocy wio­sen­nej 3000 r p.n.e wygląda tak:
Data, którą poda­łem (15 kwiet­nia) jest według kalen­da­rza Juliańskiego
Według kalen­da­rza Gre­go­riań­skiego (tego, któ­rego uży­wamy) powinno to być 21 marca +/- 1 dzień.
Pro­blem jest taki, że kalen­darz gre­go­riań­ski uży­wany jest dopiero od 1582 roku, a juliań­ski od 45 r p.n.e. w pro­gra­mach, w któ­rych spraw­dza­łem daty, jeśli cofamy się przed 1582 rok, data auto­ma­tycz­nie poda­wana jest według kalen­da­rza juliań­skiego. Wąt­pli­wość budzi poda­wa­nie daty według kalen­da­rza, który wtedy nie obowiązywał.
Można by podać datę wg kalen­da­rza żydow­skiego, który zaczyna się 7 paź­dzier­nika 3761 r p.n.e. To był by jakiś 5 Nisan 760 roku.
Ciężko mówić o kalen­da­rzu egip­skim, który mniej wię­cej wtedy powsta­wał, więc daty w tym kalen­da­rzu nie potra­fię podać.
Pewne jest, że wtedy punkt Barana (rów­no­nocy wio­sen­nej) znaj­do­wał się na tle gwiaz­do­zbioru Byka.
Pozdra­wiam serdecznie

Janusz Nice­wicz