Dzień Dobry, mam na imię Wiktor i interesuje się astronomią. Mam kilka pytań. 1. Czy istniałaby możliwość zderzenia się dwóch gwiazd wielkości słońca? 2. Czy w tym roku (2021) będą aktywne inne roje meteorów niż Perseidy? 3. Jaka jest najmniejsza, znana gwiazda?

Posted by on 12 kwietnia 2021

Witaj Wik­to­rze
Dzię­kuję za bar­dzo trafne pyta­nia. Jeśli cho­dzi o zde­rze­nia gwiazd, to jak naj­bar­dziej może się to wyda­rzyć. We Wszech­świe­cie obser­wu­jemy wiele ukła­dów podwój­nych, tzn. takich, które skła­dają się z dwóch gwiazd. Okrą­żają one wspólny śro­dek masy. Jed­nak stop­niowo zacie­śniają swoje orbity, co w efek­cie dopro­wa­dza do zde­rze­nia się takich gwiazd. Doty­czy to nie tylko zwy­kłych gwiazd, ale też gwiazd neu­tro­no­wych i czar­nych dziur. Co zresztą zaowo­co­wało detek­cją fal grawitacyjnych.

W roku mamy kil­ka­dzie­siąt rojów mete­orów. Jedne słab­sze inne obfi­tu­jące w “spa­da­jące gwiazdy”. Aktyw­ność roju okre­śla się liczbą ZHR (liczba mete­orów, jaką może zaob­ser­wo­wać na bez­chmur­nym nie­bie poje­dyn­czy obser­wa­tor pod­czas jed­nej godziny przy widocz­no­ści gra­nicz­nej LM = 6,5 mag i radian­cie roju mete­orów w zeni­cie), im wyż­sza tym wię­cej możemy zaob­ser­wo­wać mete­orów. Jed­nak w prak­tyce liczba ta jest mniej­sza, gdyż na obser­wa­cje ma wpływ obec­ność Księ­życa na nie­bie, miej­sce obser­wa­cji, zachmu­rze­nie itp. Pełna lista rojów mete­orów jest dostępna np. na stro­nie https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_roj%C3%B3w_meteor%C3%B3w

W tej chwili naj­mniej­szą znaną gwiazdą jest EBLM J0555-57Ab, odda­lona jest od Ziemi o ok 600 lat świetl­nych w gwiaz­do­zbio­rze Mala­rza. Jest wiel­ko­ści Saturna, a jej masa to 85 mas Jowi­sza. Mniej­sze są białe karły i gwiazdy neu­tro­nowe, ale są to pozo­sta­ło­ści po śmierci masyw­nych gwiazd.

Janusz Nice­wicz