Dzień dobry! Mam do Państwa parę pytań. Nie wiem czy na wszystko uda Wam się odpowiedzieć, ale z pewnością dowiem się od Państwa więcej niż z Internetu. Chciałem się dowiedzieć: a) jak zostać astronomem/astrofizykiem? b) gdzie można znaleźć pracę po takich studiach c) ile się zarabia jak astronom? Bardzo serdecznie pozdrawiam, Młody miłośnik astronomii – Edmund.

Posted by on 04 listopada 2020

Żeby zostać astronomem/astrofizykiem, trzeba ukoń­czyć stu­dia astro­no­mii. W Pol­sce kie­ru­nek astro­no­mia jest na: Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim, War­szaw­skim, Toruń­skim, Zie­lo­no­gór­skim, Wro­cław­skim, Poznań­skim. Obec­nie stu­dia podzie­lone są na dwa etapy: stu­dia pierw­szego stop­nia z uzy­ska­niem licen­cjatu i dru­giego stop­nia z magi­ste­rium. Dodat­kowo etap trzeci, czyli szkoła dok­tor­ska, po któ­rej uzy­skuje się tytuł dok­tora i tym samym staje się samo­dziel­nym pra­cow­ni­kiem nauko­wym. Każdy z wymie­nio­nych wyżej uni­wer­sy­te­tów spe­cja­li­zuje się w wąskiej gałęzi astro­no­mii. Dla­tego warto spraw­dzić na stro­nach uczelni, jaka jest spe­cja­li­za­cja danego insty­tutu. Dodat­kowo na uczel­niach peda­go­gicz­nych można stu­dio­wać fizykę z astro­no­mią, ale na dyplo­mie i tak jest wpi­sany kie­ru­nek fizyki.

Co do pracy, to stu­dia astro­no­mii zupeł­nie nas nie ogra­ni­czają. Można pra­co­wać w MC Donal­dzie, kopać rowy;) a tak na serio, jeśli ktoś zostaje na dok­to­ra­cie, to z reguły zostaje póź­niej na uczelni. Czę­sto wyjeż­dżają świeżo upie­czeni dok­to­rzy na staże zagra­nicę. Część absol­wen­tów pra­cuje w szko­łach, część w ban­kach, część ma wła­sne dzia­łal­no­ści gospo­dar­cze. Stu­dia astro­no­mii dają solidne wykształ­ce­nie mate­ma­tyczne, fizyczne i infor­ma­tyczne, więc absol­went astro­no­mii spo­koj­nie sobie pora­dzi na rynku pracy.

Co do zarob­ków… wiele zależy od stop­nia nauko­wego, stażu pracy. Do tego docho­dzą też granty, sty­pen­dia i inne. Dla­tego zosta­wiam tą kwe­stię bez komentarza.

Z wyra­zami szacunku

Janusz Nice­wicz