Dlaczego księżyc jest zawsze w tej samej odległości od Ziemi? Powiedzmy że znajduje się między słońcem a ziemią. Wtedy ich grawitacje trochę się niwelują. W przypadku gdy ziemia jest między słońcem a księżycem, ten ostatni powinien być przyciągany z większą siłą, wspólną grawitacją ziemi i słońca. [Pan Karol]

Posted by on 10 grudnia 2020

Dzię­kuję za pytanie
Uści­śla­jąc, Księ­życ wcale nie jest zawsze w tej samej odle­gło­ści od Ziemi. Jego orbita jest elipsą, z pery­geum (punk­tem naj­bli­żej Ziemi) w odle­gło­ści 363 104 km i apo­geum (naj­da­lej od Ziemi) 405 696 km. Róż­nica wynosi ok 42500 km.
Nato­miast obec­ność Księ­życa i Słońca spra­wia, że nasza pla­neta jest nie­ustan­nie roz­cią­gana i zgnia­tana wsku­tek oddzia­ły­wań gra­wi­ta­cyj­nych mię­dzy tymi cia­łami. Siły te, nazy­wamy siłami pły­wo­wymi. Są one odpo­wie­dzialne mię­dzy innymi za pływy mórz i oce­anów. Naj­sil­niej­sze pływy (syzy­gijne) wystę­pują, gdy wpływy Słońca i Księ­życa dodają się do sie­bie (tj., gdy Księ­życ, Zie­mia i Słońce znaj­dują się w linii pro­stej – w trak­cie pełni oraz nowiu Księ­życa). Nato­miast, gdy wpływ Słońca i Księ­życa nie sumuje się (Księ­życ, Zie­mia i Słońce two­rzą kąt pro­sty), pływy są naj­słab­sze (pływ kwa­dra­tu­rowy). Mam nadzieję, że roz­wia­łem Twoje wątpliwości.
Pozdrawiam

Janusz Nice­wicz