Czy księżyc jest bardzo ważny dla istnienia Ziemii? Czy gdyby go nie było ludzkość funkcjonowałaby inaczej? [Pan Franek]

Posted by on 04 stycznia 2021

Dzię­kuję za cie­kawe pyta­nie. Otóż jest kilka powo­dów, dla któ­rych nasz Natu­ralny Sate­lita jest dla nas ważny (pomi­ja­jąc fakt, że tak naprawdę, jest to frag­ment Ziemi, ode­rwany pod­czas koli­zji z obiek­tem wiel­ko­ści Marsa, jakieś 4,5 mld lat temu):

  1. Obec­ność Księ­życa sta­bi­li­zuje oś obrotu Ziemi, która jest nachy­lona pod kątem 23 stop­nie 26 minut. Dzięki temu wystę­pują na Ziemi strefy kli­ma­tyczne, które są sta­bilne. Nie grozi nam „prze­wró­ce­nie się na bok”, jak np. Uran.
  2. Księ­życ jest naszym obrońcą. Nie­wi­doczna z Ziemi strona Księ­życa jest mocno zryta kra­te­rami, czyli coś, co mogło spaść na Zie­mię, Księ­życ „przy­jął na plecy”
  3. Przy­cią­ga­nie gra­wi­ta­cyjne Księ­życa (i Słońca), powo­duje powsta­nie sił pły­wo­wych, czego jed­nym z efek­tów są pływy mórz i oce­anów. Dzięki temu życie, które powstało pier­wot­nie w wodzie, miało moż­li­wość wyj­ścia na ląd i ewo­lu­cję do postaci zwie­rząt lądowych
  4. Oddzia­ły­wa­nie gra­wi­ta­cyjne Księ­życa powo­duje wydłu­że­nie doby w cza­sie setek milio­nów lat. Obec­nie to nie­całe 24 godziny i stop­niowo się wydłuża
  5. Ruch Księ­życa wokół Ziemi legł u pod­staw kalen­da­rza księ­ży­co­wego uży­wa­nego w Babi­lo­nie, Rzy­mie czy Judaizmie
  6. Myśląc przy­szło­ściowo, Księ­życ sta­nie się ide­al­nym miej­scem do budowy przy­szłych obser­wa­to­riów astro­no­micz­nych. Brak atmos­fery, brak zakłó­ceń radio­wych i świetl­nych i noc trwa­jąca dwa tygo­dnie, to opty­malne warunki do obserwacji
  7. Gdyby nie Księ­życ, być może w ogóle by nas tu nie­było. Może życie na Ziemi wygi­nę­łoby wsku­tek zde­rze­nia z wielką pla­ne­to­idą, może zmiany kli­matu byłyby tak wiel­kie, iż żadne formy życia nie przy­sto­so­wa­łyby się. Są to tylko przy­pusz­cze­nia. Jed­nak bez względu na to, miło jest cza­sem popa­trzeć na naszego Natu­ral­nego Satelitę.

Z wyra­zami szacunku
Janusz Nicewicz