Piknik pod Gwiazdami

wieczorny-pokaz-nieba

4 marca 2019 roku

W związku z roz­bu­dową Pla­cówki – zaję­cia pod tytu­łem “Pik­nik pod Gwiaz­dami” – pro­wa­dzone dotych­czas na tere­nie Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego, od 4 marca 2019 roku zostają zawieszone.

Szcze­gó­łowe informacje


 

Pik­nik pod Gwiaz­dami” jest formą edu­ka­cji astro­no­micz­nej połą­czo­nej z zabawą i rekre­acją.
Oferta skie­ro­wana jest dla grup gim­na­zjal­nych i ponadgimnazjalnych.

Uczest­nicy Pik­niku zakwa­te­ro­wani zostają w dom­kach znaj­du­ją­cych się na tere­nie Obserwatorium.

Zaję­cia roz­po­czy­nają się o godzi­nie 18:00, a koń­czą o 10:00 rano dnia następnego.

 

W trak­cie trwa­nia Pik­niku jego uczest­nicy biorą udział:

  • w pre­lek­cji o tema­tyce astronomicznej,
  • sean­sie w Planetarium,
  • w bez­po­śred­nich obser­wa­cjach astro­no­micz­nych z wyko­rzy­sta­niem tele­sko­pów znaj­du­ją­cych się w Obser­wa­to­rium (przy dobrej pogo­dzie) lub przy pomocy zdal­nie ste­ro­wa­nych tele­sko­pów (jeśli pogoda w Nie­po­ło­mi­cach nie pozwala na prze­pro­wa­dze­nie obserwacji).

 

Inte­gralną czę­ścią zajęć jest wyj­ście na sztucz­nie usy­pane wznie­sie­nie o nazwie Kopiec Grun­waldzki, gdzie oprócz obser­wa­cji, uczest­nicy zapo­znają się z histo­rią Niepołomic.

Uczest­ni­kom Pik­niku ofe­ru­jemy także moż­li­wość zor­ga­ni­zo­wa­nia kola­cji w for­mie grilla. Na tere­nie Obser­wa­to­rium znaj­duje się odpo­wied­nio przy­go­to­wane miej­sce, przy czym pro­dukty do takiej kola­cji należy zapew­nić sobie we wła­snym zakresie.

Grupy zapra­szamy od ponie­działku do środy po wcze­śniej­szej rezer­wa­cji terminu.

 

Pro­gram ramowy Pik­niku pod Gwiaz­dami [doku­ment PDF]

Regu­la­min pobytu uczest­ni­ków Pik­niku pod Gwiaz­dami [doku­ment PDF]

 

Zaję­cia pro­wa­dzą: Janusz Nice­wicz, Grze­gorz Sęk

 

Opłaty za pro­wa­dzone przez Obser­wa­to­rium imprezy edu­ka­cyjne pobiera Sto­wa­rzy­sze­nie ASTROTUR MOA
z sie­dzibą w Nie­po­ło­mi­cach przy ul. Miko­łaja Koper­nika 2.