Pracownicy Obserwatorium

Nauczy­cieleSche­mat adresu e‑mail:
iden­ty­fi­ka­tor@moa.edu.pl
Domi­nik Pasternakdyrek­tor Obserwatorium,
koło astro­no­miczne, pra­cow­nia robotyczna
dpa­ster­nak
Mag­da­lena Chrzanlabo­ra­to­rium chemicznemagda
Kata­rzyna Kołodziejbiblio­tekakata­rzyna
Alek­san­dra Kowalskagrupy szkolne, Planetariumalek­san­dra
Tymon Kret­sch­merkoło astro­no­miczne, koło multimedialnetymon
Łukasz Maśla­nieckoło astro­no­miczne, pra­cow­nia robotyczna
lukasz
Monika Maśla­nieckoło astro­no­miczne, grupy szkolne, Planetariummonika
Adam Micha­lecgrupy szkolneami­cha­lec
Janusz Nice­wiczgrupy szkolne, Planetariumjni­ce­wicz
Wio­letta Ogłozakoło astro­no­miczne, Klub Mło­dego Odkrywcy (KMO)wio­letta
Wal­de­mar Ogłozagrupy szkolne, Planetariumogloza
Grze­gorz Sękkoło astro­no­micznegsek
Admi­ni­stra­cja
Urszula Bier­natsekre­ta­riatubier­nat
Kry­styna Świderskasekre­ta­riatswi­der­ska
Obsługa
Wło­dzi­mierz Gradwgrad
Mał­go­rzata Kaperamal­go­rzata
Krzysz­tof Kołodziejkolo­dziej
Joanna Olszew­skajol­szew­ska
Edward Siwekedward
Agnieszka Sto­kłosaasto­klosa
Dariusz Zarębazareba