Częściowe zaćmienie Słońca

Posted by on 19 października 2022

Częściowe zaćmienie Słońca

25 paź­dzier­nika będziemy mieli oka­zję obser­wa­cji czę­ścio­wego zaćmie­nia Słońca z terenu Polski.

 

 

 

 

Dla Nie­po­ło­mic zja­wi­sko roz­pocz­nie się o 11:15, kiedy to tar­cza Księ­życa zacznie stop­niowo zasła­niać tar­czę Słońca. Mak­sy­malna faza zaćmie­nia nastąpi o 12:24, kiedy to 37.6 % tar­czy Sło­necz­nej będzie zasło­nięte przez Księ­życ. Całe zja­wi­sko zakoń­czy się o 13:33.

Zapra­szamy do oglą­da­nia trans­mi­sji online z tego zja­wi­ska na naszym kanale.

Start 11:10 – bez­po­średni link do transmisji

Zapra­szamy też w tym cza­sie do Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Nie­po­ło­mi­cach, gdzie do Pań­stwa dys­po­zy­cji będą tele­skopy wypo­sa­żone w fil­try myla­rowe do bez­piecz­nych obser­wa­cji Słońca.

Pokazy i trans­mi­sja uza­leż­nione od warun­ków atmosferycznych.

Należy zacho­wać szcze­gólną ostroż­ność pod­czas poka­zów Słońca.