26. Dni Niepołomic w Obserwatorium

Posted by on 28 maja 2017

26. Dni Niepołomic w Obserwatorium

Pod­czas zbli­ża­ją­cych się Dni Nie­po­ło­mic otwie­ramy swoje podwoje. Ser­decz­nie zapra­szamy do odwie­dze­nia Obser­wa­to­rium, w któ­rym przy­go­to­wa­li­śmy sze­reg atrak­cji astro­no­micz­nych i popularnonaukowych.

 

 

 

 

Oto co proponujemy:

Na tere­nie Obser­wa­to­rium (ul. Miko­łaja Koper­nika 2):

 

SEANSEPLANETARIUM

  • pią­tek (2 czerwca): godziny –  18:00 | 19:00
  • sobota, nie­dziela (3–4 czerwca): godziny – 15:00 | 16:00 | 18:00 | 19:00 oraz 
    • seanse dla naj­młod­szych dzieci: godziny – 14:00 | 17:00

 

OBSERWACJE SŁOŃCA PRZEZ TELESKOP (wyłącz­nie przy sprzy­ja­ją­cej pogodzie)

  • sobota i nie­dziela: w godzi­nach od 14:00 do 19:00

 

WARSZTATY DLA DZIECI, MŁODZIEŻYDOROSŁYCH – Gry i zabawy astronomiczne

  • sobota i nie­dziela: w godzi­nach od 15:00 do 19:30

 

 

Poza tere­nem Obserwatorium:

 

Zaję­cia NIEPOŁOMICKIEGO KLUBU KRÓTKOFALOWCÓW SP9MOA
Ama­tor­ska Radiowa Sta­cja Oko­licz­no­ściowa HF26DN
Pre­zen­ta­cja sprzętu radio­ko­mu­ni­ka­cyj­nego oraz łącz­no­ści na pasmach amatorskich

Pokazy na tere­nie Mało­pol­skiego Cen­trum Dźwięku i Słowa w Nie­po­ło­mi­cach, ul. Zam­kowa 4.

  • sobota, nie­dziela: w godzi­nach od 13:00 do 20:00

 

KOSMICZNA NOCBIBLIOTECE

 

OBSERWACJE SŁOŃCA PRZEZ TELESKOP (wyłącz­nie przy sprzy­ja­ją­cej pogodzie)
Sta­no­wi­sko z tele­sko­pem obok Izby Regionalnej/Parku Miej­skiego w Niepołomicach

  • nie­dziela: w godzi­nach od 16:00 do 19:00

 

 

Wszyst­kie atrak­cje są BEZPŁATNE.
Zapraszamy!