Kosmiczna Noc w Bibliotece (w ramach 26. Dni Niepołomic)

Posted by on 28 maja 2017

Kosmiczna Noc w Bibliotece (w ramach 26. Dni Niepołomic)

 

Wszyst­kich, któ­rzy lubią książki i kosmos ser­decz­nie zapra­szamy do spę­dze­nia Kosmicz­nej Nocy w Biblio­tece Publicz­nej w Nie­po­ło­mi­cach przy ulicy Bocheń­skiej 26.
Zapra­szamy w sobotę, 3 czerwca o godzi­nie 18:00.

 

 

 

W pro­gra­mie przewidziano:

 • zaję­cia warsz­ta­towe dla dzieci,
 • pre­zen­ta­cję wystawy na temat kosmicz­nych moty­wów w literaturze,
 • inte­re­su­jący wykład na temat “Astro­no­mii Woj­skiego” z “Pana Tade­usza” Adama Mickiewicza,
 • gdy pogoda dopi­sze – uczest­nicy będą mogli oso­bi­ście podzi­wiać niebo przez tele­skopy i porów­nać swoje wra­że­nia z tymi jakie znaj­du­jemy w lite­ra­tu­rze pięknej,
 • na zakoń­cze­nie zapra­szamy do Pla­ne­ta­rium przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym – na spe­cjalny seans poświę­cony mito­lo­gicz­nym opo­wie­ściom o gwiazdozbiorach.

 

Pro­gram szczegółowy:

 • godz. 18:00–19:00 – Zaję­cia warsz­ta­towe dla dzieci
  (Budo­wa­nie z kar­tonu kalen­da­rzy księ­ży­co­wych oraz kra­te­rów z masy solnej)
 • godz. 19:00–19:15 – Otwar­cie wystawy “Kosmos w lite­ra­tu­rze pięknej”
  (Przed­mio­tem wystawy jest kon­fron­ta­cja  poetyc­kich i lite­rac­kich opi­sów kosmosu z obec­nym sta­nem wie­dzy. Wystawę sta­nowi zestaw plansz pre­zen­tu­ją­cych lite­rac­kie opisy obiek­tów i zja­wisk kosmicz­nych oraz naukowe wyja­śnie­nie wraz z pięk­nymi zdję­ciami i ilustracjami)
 • godz. 19:30–20:15 – “Niebo nad Sopli­co­wem” - Bar­tło­miej Zakrzew­ski (Uni­wer­sy­tet Peda­go­giczny w Krakowie)
  (Wykład na temat nieba opi­sa­nego w Panu Tade­uszu przez Adama Mickiewicza)
 • godz. 20:15 – 21:00 – Zwie­dza­nie wystawy, dys­ku­sje z astro­no­mami, przej­ście do Planetarium
 • godz. 21:00 – 21:45 – Seans w Pla­ne­ta­rium “Niebo według Greków”.

 

Wstęp wolny

 

Zapra­szają: