Wpisy w miesiącu: Kwiecień, 2017

Międzynarodowy Dzień Planetariów 2017

Zamieszczony przez w dniu 01 kwietnia 2017

Międzynarodowy Dzień Planetariów 2017

Co roku w nie­dzielę naj­bliż­szą wio­sen­nej rów­no­nocy obcho­dzone jest święto insty­tu­cji popu­la­ry­zu­ją­cych astro­no­mię przy pomocy pro­jek­cji obra­zów na sfe­rycz­nej cza­szy nad gło­wami widzów. Czyli w budynku Pla­ne­ta­rium i przy pomocy apa­ra­tury pla­ne­ta­rium. Czy­nią to pra­cow­nicy Pla­ne­ta­rium i oni też mają swój udział w obcho­dach. W roku obec­nym nasze Obser­wa­to­rium w oso­bach Domi­nika Paster­naka, Janu­sza Nice­wi­cza oraz Grze­go­rza Sęka świę­to­wało wraz z kole­gami z Łodzi, Świd­nicy...

Czytaj dalej...