Wpisy w miesiącu: Luty, 2018

Ferie zimowe 2018 w naszym Obserwatorium

Zamieszczony przez w dniu 09 lutego 2018

Ferie zimowe 2018 w naszym Obserwatorium

    W okre­sie ferii zimo­wych – trwa­ją­cych od  12 do 25 lutego – zapra­szamy do Obser­wa­to­rium w Nie­po­ło­mi­cach.           Pro­po­nu­jemy, co nastę­puje:   WARSZTATY ASTRONOMICZNE dla dzieci i mło­dzieży (szcze­góły warsz­ta­tów – poni­żej) od ponie­działku do piątku – zawsze o godzi­nie 9:00 oraz 11:00     POKAZY SŁOŃCA – przez tele­skopy od ponie­działku do piątku – od 12:00 do 13:00     WIECZORNE POKAZY NIEBA – także przez tele­skopy...

Czytaj dalej...

Warsztat Konstruktorów Marzeń

Zamieszczony przez w dniu 05 lutego 2018

Warsztat Konstruktorów Marzeń

Z naszą małą pomocą pozna­cie warsz­tat, który posłuży do reali­za­cji wszyst­kich arcy­cie­ka­wych pomy­słów Waszych oraz Waszych uczniów. Oswo­imy pod­sta­wowe narzę­dzia takie jak piła do drewna, śru­bo­kręt czy mło­tek oraz zoba­czymy, jak można połą­czyć to z drobną elek­tro­niką. Przy oka­zji usta­limy, jak dzia­łać, aby nic nie wybu­chło, a palce pozo­stały nie­usz­ko­dzone. Jeśli myślisz, że maj­ster­ko­wa­nie jest moż­liwe wyłącz­nie z dro­gim i trud­nym do obsługi sprzę­tem, to udo­wod­nimy Ci,...

Czytaj dalej...