Życzenia świąteczne!

Posted by on 22 grudnia 2018

Życzenia świąteczne!

Speł­nie­nia życzeń - jak w wier­szu Leopolda Staffa - oraz spo­koju, wyjąt­ko­wej, domo­wej atmos­fery i chwili  potrzeb­nej każ­demu zadumy.

Tego Wam życzy ekipa Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Niepołomicach!

 

 

 

GWIAZDA

Świe­ciła gwiazda na niebie,
Srebrna i staroświecka,
Świe­ciła wigilijnie,
Każdy ją zna od dziecka.

Zwi­sały z niej z wysoka
Dłu­gie, błysz­czące promienie,
A każdy pro­mień to było
Jedno świą­teczne życzenie.

I przy­szli – nie magowie,
Już tro­chę postarzali –
Lecz wiej­scy kolędnicy,
Zwy­czajni chłopcy mali.

Chwy­cili za promienie,
Jak w dzwon­nicy za sznury,
Ażeby śliczna gwiazda
Nie ucie­kła do góry.

Chwy­cili w garść promienie,
Trzy­mają z całej siły.
Teraz w tym rzecz cała,
By się życze­nia spełniły.

 

Leopold Staff

 

Wszyst­kiego dobrego!