Zimowy Obóz Obserwacyjny „Bieszczady 2018”

Posted by on 08 stycznia 2018

Zimowy Obóz Obserwacyjny „Bieszczady 2018”

Wzo­rem lat ubie­głych orga­ni­zu­jemy Zimowy Obóz Obser­wa­cyjny w dniach od 19 do 24 lutego 2018 roku.
Będziemy zakwa­te­ro­wani w Szkol­nym Schro­ni­sku Mło­dzie­żo­wym w Stu­po­sia­nach, gdzie też znaj­duje się pod­sta­wowy sprzęt obserwacyjny.
Pla­nu­jemy wycieczki do Mucz­nego i Tar­nawy, a jeżeli pogoda dopi­sze to wej­dziemy do obser­wa­to­rium na Otrycie.

Opłata za obóz wynosi 350 zł dla uczniów MOA oraz 500 zł dla innych chętnych.
Liczba miejsc wynosi 16, zaś uczest­nicy powinni mieć nie mniej niż 11 i nie wię­cej niż 19 lat.

Do piątku 9 lutego 2018 roku należy uiścić zaliczkę w kwo­cie 100 zł, a pozo­sta­łość uzu­peł­nić do dnia 16 lutego. Wszyst­kie wpłaty muszą być prze­lane na konto Rady Rodzi­ców przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Nie­po­ło­mi­cach.
Numer rachunku – BS Wie­liczka o/Niepołomice 09 8619 0006 0011 0200 8774 0001.

Osoby, które wpłacą zaliczkę, otrzy­mają for­mu­larz „Zgoda Rodzi­ców”, zawie­ra­jący kom­plet infor­ma­cji rze­czo­wej i finansowej.
Zapisy odby­wają się w budynku MOA za pośred­nic­twem nauczycieli.

Uwaga – Obóz odbę­dzie się jeżeli liczba zgło­szeń prze­kro­czy 11.

 

Z pozdro­wie­niami
Alek­san­dra Janusz
tel. 881 290 944