Zaproszenie

Rada Rodzi­ców dzia­ła­jąca przy Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Niepołomicach
zapra­sza Rodziców/Opiekunów dzieci uczęsz­cza­ją­cych na zaję­cia do Obserwatorium
na spo­tka­nie, które odbę­dzie się
29 wrze­śnia 2022 roku (czwar­tek) o godz. 19 w auli Obserwatorium.