Zapraszamy na Noc Bibliotek

Posted by on 07 czerwca 2018

Zapraszamy na Noc Bibliotek

W naj­bliż­szą sobotę, 9 czerwca od godziny 18 do 24 będziemy obecni w Biblio­tece Publicz­nej w Nie­po­ło­mi­cach.

Zor­ga­ni­zu­jemy tam sze­reg przed­się­wzięć zarówno dla dzieci, jak i mło­dzieży oraz osób doro­słych. Zaś przed budyn­kiem usta­wimy tele­skop słu­żący do obser­wa­cji tar­czy pla­nety Jowisz i jej czte­rech księ­ży­ców galileuszowych.

Na aktyw­nych uczest­ni­ków naszych zajęć cze­kają upo­minki i słodki poczęstunek.