Zajęcia doświadczalne w Szkole Specjalnej w Wieliczce

Posted by on 04 grudnia 2016

Zajęcia doświadczalne w Szkole Specjalnej w Wieliczce

W ramach pro­pa­go­wa­nia pracy metodą KMO (Klubu Mło­dego Odkrywcy) 23 listo­pada 2016 roku wybra­łem się na pilo­ta­żowe zaję­cia do Zespołu Szkół im. Brata Aloj­zego Kosiby w Wie­liczce, gdzie zade­mon­stro­wa­łem ten model pracy uczniom i nauczy­cie­lom Placówki.

Spraw­dziło się moje przy­pusz­cze­nie, że to narzę­dzie pracy świet­nie spraw­dzi się rów­nież wśród uczniów o spe­cjal­nych potrze­bach edu­ka­cyj­nych – mam nadzieję, że zaowo­cuje to kon­ty­nu­acją naszego wspól­nego eksperymentowania.

 

Szy­mon Pitek

Foto­gra­fie: Zespół Szkół im. Brata Aloj­zego Kosiby w Wieliczce

 

kmo_szkola-specjalna-w-wieliczce_01

kmo_szkola-specjalna-w-wieliczce_02

kmo_szkola-specjalna-w-wieliczce_03