Wydarzenia na niebie – wrzesień 2022

Posted by on 01 września 2022

Wydarzenia na niebie – wrzesień 2022

Dla uczniów, wrze­sień to czas powrotu do szkół, dla astro­no­mów czas coraz dłuż­szych nocy obser­wa­cyj­nych i począ­tek astro­no­micz­nej jesieni. We wrze­śniu przez całą noc towa­rzy­szyć nam będą pla­nety: Saturn, Jowisz, Mars. Wenus pojawi się dopiero na poran­nym nie­bie, a pod koniec mie­siąca dołą­czy do niej Mer­kury. 23 wrze­śnia o 3:04 Słońce znaj­dzie się w punk­cie Wagi, czyli jed­nym z dwóch punk­tów prze­cię­cia się rów­nika nie­bie­skiego z eklip­tyką (drugi to punk Barana). Docho­dzi wtedy do zrów­na­nia się dłu­go­ści dnia i nocy. Moment ten daje począ­tek astro­no­micz­nej jesieni. Jed­nak przez refrak­cję atmos­fe­ryczną fak­tyczne zrów­na­nie się dłu­go­ści dnia i nocy będzie miało miej­sce 25/26 wrze­śnia. Przez cały mie­siąc będziemy mieli oka­zję obser­wo­wać prze­loty Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej (ISS). Dokładne godziny prze­lo­tów ISS i innych sate­li­tów na stro­nie: heavens-above.com.

3 IX – I kwa­dra Księżyca

4 IX – koniunk­cja Wenus i gwiazdy Regu­lus (naj­ja­śniej­szej z gwiaz­do­zbioru Lwa)/ 45 rocz­nica wystrze­le­nia sondy Voy­ager 1

7 IX – pery­geum Księżyca

8 IX – koniunk­cja Księ­życa i Saturna

10 IX – peł­nia Księżyca

11 IX – koniunk­cja Księ­życa i Jowisza

14 IX – zakry­cie Urana przez Księżyc/ 7 rocz­nica odkry­cia fal grawitacyjnych

16 IX – koniunk­cja Księ­życa z Plejadami

17 IX – koniunk­cja Księ­życa i Marsa/ ostat­nia kwa­dra Księżyca

19 IX – apo­geum Księżyca

20 IX – koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Pol­lux (naj­ja­śniej­szej gwiazdy Bliźniąt)

23 IX – począ­tek astro­no­micz­nej jesieni (3:04)

25 IX – nów księżyca

26 IX – koniunk­cja Mer­ku­rego i Wenus

Pogod­nych nocy i owoc­nych obserwacji

Janusz Nice­wicz