Wydarzenia na niebie – wakacje 2023

Posted by on 03 lipca 2023

Wydarzenia na niebie – wakacje 2023

Lipiec i sier­pień to czas upra­gnio­nych waka­cji. Dla astro­noma to czas naj­krót­szych nocy a nawet ich braku. Daje to jed­nak moż­li­wość obser­wa­cji Obło­ków Sre­brzy­stych a przy dużej aktyw­no­ści sło­necz­nej także Zorzy Polar­nej. W lipcu jesz­cze na nie­bie mamy moż­li­wość obser­wa­cji Wenus, Mer­ku­regoMarsa na wie­czor­nym nie­bie. Jowisz, Saturn, Uran Nep­tun są widoczne w dru­giej czę­ści nocy zarówno w lipcu jak i w sierp­niu. Pod koniec sierp­nia Wenus pojawi się ponow­nie na nie­bie tym razem przed wscho­dem Słońca. Przez cały lipiec będziemy mieli moż­li­wość obser­wa­cji prze­lo­tów Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej (ISS), nato­miast w sierp­niu pojawi się dopiero w trze­ciej deka­dzie mie­siąca. Dokładne godziny prze­lo­tów ISS oraz innych sate­li­tów na stro­nie: heavens-above.com. W tym roku, 20 lipca, obcho­dzimy 54 rocz­nicę lądo­wa­nia czło­wieka na Księ­życu, nato­miast mie­siąc póź­niej będziemy świę­to­wać finał Mię­dzy­na­ro­do­wej Olim­piady Astro­no­micz­nej, która roz­gry­wana jest w Pol­sce w Cho­rzow­skim Pla­ne­ta­rium. Trzy­mamy kciuki za naszych repre­zen­tan­tów! A naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­nym wyda­rze­niem na sierp­nio­wym nie­bie jest poja­wie­nie się roju Per­se­idów nazy­wa­nych też łzami św. Waw­rzyńca. Mak­si­mum przy­pad­nie na noc z 12/13 sierp­nia. W sierp­niu też będziemy świad­kami rzad­kiego zja­wi­ska – „Nie­bie­skiego Księ­życa”. Tak nazywa się druga peł­nia w danym mie­siącu. Zja­wi­sko to wystę­puje śred­nio raz na 2,5 roku!

Lipiec

1 VII – koniunk­cja górna Mer­ku­rego ze Słońcem/Koniunkcja Wenus i Marsa

3 VII – peł­nia Księżyca/maksymalna dekli­na­cja połu­dniowa Księżyca

5 VII – pery­geum Księżyca

6 VII – aphe­lium Ziemi (152 mln km)

7 VII – koniunk­cja Saturna i Księżyca

10 VIIIII kwa­dra Księżyca/koniunkcja Marsa i gwiazdy Regu­lus (Lew)

11 VII – koniunk­cja Jowi­sza i Księżyca

12 VII – powrót nocy astro­no­micz­nych dla ϕ<50o

13 VII – Księ­życ w pobliżu gro­mady otwar­tej gwiazd Plejady

16 VII – mak­sy­malna dekli­na­cja pół­nocna Księżyca/koniunkcja Wenus i gwiazdy Regu­lus (Lew)

17 VII – nów Księżyca

19 VII – koniunk­cja Mer­ku­rego i Księżyca

20 VII – apo­geum Księżyca/54 rocz­nica lądo­wa­nia na Księżycu

21 VII – koniunk­cja Marsa i Księżyca

23 VII – powrót nocy astro­no­micz­nych dla ϕ<52o

24 VII – naj­lep­sze warunki do obser­wa­cji Merkurego

26 VII – I kwa­dra Księżyca

28 VII – koniunk­cja Mer­ku­rego i gwiazdy Regu­lus (Lew)/maksimum roju Akwarydy

30 VII – mak­sy­malna dekli­na­cja połu­dniowa Księżyca

Sier­pień

1 VIII – peł­nia Księżyca/ powrót nocy astro­no­micz­nych dla ϕ<54o

2 VIII – pery­geum Księżyca

5 VIII – koniunk­cja Księ­życa i Neptuna

8 VIIIIII kwa­dra Księżyca/koniunkcja Księ­życa i Jowisza

9 VIII – koniunk­cja Księ­życa i Urana/maksymalna elon­ga­cja wschod­nia Merkurego

12 VIII – mak­sy­malna dekli­na­cja pół­nocna Księżyca/maksimum roju Per­se­idy (ZHR=90)

13 VIII – koniunk­cja dolna Wenus ze Słońcem/koniunkcja Mer­ku­rego i Marsa

16 VIII – nów Księżyca/apogeum Księżyca

18 VIII – koniunk­cja Marsa i Księżyca

20 VIII – Finał Mię­dzy­na­ro­do­wej Olim­piady Astro­no­micz­nej w Chorzowie

24 VIII – I kwa­dra Księżyca

26 VIII – mak­sy­malna dekli­na­cja połu­dniowa Księżyca

27 VIII – opo­zy­cja Saturna

30 VIII – koniunk­cja Księ­życa i Saturna/perygeum Księżyca

31 VIII – peł­nia Księ­życa („nie­bie­ski” Księżyc)

 

Bez­piecz­nego wypo­czynku i pogod­nych nocy

Janusz Nice­wicz