Wydarzenia na niebie styczeń 2024 rok

Posted by on 02 stycznia 2024

Wydarzenia na niebie styczeń 2024 rok

Zaczy­namy Nowy 2024 Rok, czyli kolejne okrą­że­nie Ziemi dookoła Słońca. Tym razem jest to rok prze­stępny, czyli będzie trwał 366 dni! Jest to spo­wo­do­wane tym, że rok zwrot­ni­kowy, czyli pod­stawa naszego kalen­da­rza wynosi 365 dni 5 godzin i 48 minut. I wła­śnie z powodu tej koń­cówki raz na 4 lata (z małymi wyjąt­kami) doda­jemy jeden dzień eks­tra. I wbrew temu co myślimy, nie jest to 29 lutego!!! (Wię­cej o tym w osob­nym mate­riale wkrótce na naszej stro­nie i pro­filu FB).
Lecz co na nie­bie w stycz­niu? Dni stają się coraz dłuż­sze. Pod koniec stycz­nia dłu­gość dnia wzro­śnie o 1 godzinę i 11 minut, w sto­sunku do naj­krót­szego dnia w roku. Na wie­czor­nym nie­bie możemy obser­wo­wać Jowi­sza, Saturna, UranaNep­tuna. Te ostat­nie przy uży­ciu tele­sko­pów. Nato­miast na poran­nym nie­bie kró­luje Wenus i nie­śmiało Mer­kury. Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) widoczna będzie do 5 stycz­nia nad ranem by po 10 dniach powró­cić na wie­czorne niebo. Zaś Chiń­ską Sta­cję Kosmiczną Tian­gong będzie można dostrzec mię­dzy 12 a 19 stycz­nia na wie­czor­nym nie­bie. Dokładne godziny prze­lo­tów na stro­nie: heavens-above.com

1 I – apo­geum Księżyca
3 I – Zie­mia w pery­he­lium (147 mln km)/maksimum roju Kwa­dran­tydy (ZHR=120)
4 I – III kwa­dra Księżyca
5 I – nad ranem koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Spica (gwiaz­do­zbiór Panny)
6 I – mak­si­mum widocz­no­ści Mer­ku­rego (68 minut przed wscho­dem Słońca)
8 I – nad ranem koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Anta­res (gwiaz­do­zbiór Skorpiona)
9 I – przed wscho­dem Słońca koniunk­cja Księ­życa, Wenus i Merkurego
10 I – mak­sy­malna dekli­na­cja połu­dniowa Księżyca
11 I – nów Księżyca
12 I – mak­sy­malna zachod­nia elon­ga­cja Merkurego
13 I – pery­geum Księżyca
14 I – wie­czorna koniunk­cja Księ­życa i Saturna
18 I – I kwa­dra Księżyca/wieczorna koniunk­cja Księ­życa i Jowisza
19 I – wie­czorna koniunk­cja Księ­życa i Urana
20 I – wie­czorna koniunk­cja Księ­życa i Plejad
23 I – mak­sy­malna dekli­na­cja pół­nocna Księżyca
24 I – wie­czorna koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Pol­luks (gwiaz­do­zbiór Bliźniąt)
25 I – peł­nia Księżyca
27 I – nad ranem koniunk­cja Mer­ku­rego i Marsa
28 I – 413 rocz­nica uro­dzin Jana Heweliusza/koniunkcja Księ­życa i gwiazdy Regu­lus (gwiaz­do­zbiór Lwa)
29 I – apo­geum Księżyca

Pogod­nych nocy i owoc­nych obserwacji
w Nowym 2024 Roku
życzy
Janusz Nicewicz