Wydarzenia na niebie Październik 2022

Posted by on 03 października 2022

Wydarzenia na niebie  Październik 2022

W paź­dzier­niku Stu­denci wra­cają na uczel­nie, noce są coraz dłuż­sze i tra­dy­cyj­nie prze­sta­wiamy zegarki z czasu let­niego na zimowy. Tym razem będzie to w nocy z 29 na 30 paź­dzier­nika. Prze­sta­wimy wtedy nasze zegarki z godziny 3:00 na 2:00 więc śpimy godzinę dłu­żej!!! Jeśli cho­dzi o pla­nety to Mer­ku­rego możemy obser­wo­wać w pierw­szej deka­dzie mie­siąca na poran­nym nie­bie. Jowisz, Saturn, Uran, Nep­tun, towa­rzy­szą nam przez całą noc, z tym, że do obser­wa­cji Urana i Nep­tuna należy użyć tele­skopu. Mars poja­wia się na noc­nym nie­bie w dru­giej czę­ści nocy. Dodat­kowo 25 paź­dzier­nika będziemy mieli oka­zję obser­wo­wać w Pol­sce czę­ściowe zaćmie­nie Słońca. Zja­wi­sko w Nie­po­ło­mi­cach roz­pocz­nie się o 11:13, faza mak­sy­malna o 12:21 a zakoń­czy się o 13:30. Na cał­ko­wite zaćmie­nie Słońca w Nie­po­ło­mi­cach pocze­kamy do 7 paź­dzier­nika 2135 roku!!!

3 X – I kwa­dra Księżyca

4 X – Księ­życ w perygeum

5 X – koniunk­cja Księ­życa i Saturna

7/8 X – mak­si­mum roju mete­orów Dra­ko­nidy (ZHR=zmienna)

8 X – Koniunk­cja Księ­życa, Jowi­sza i Nep­tuna / mak­sy­malna elon­ga­cja wschod­nia Merkurego

9 X – peł­nia Księżyca

12 X – koniunk­cja Księ­życa i Urana

13 X – koniunk­cja Księ­życa i gro­mady otwar­tej gwiazd Plejady

15 X – koniunk­cja Księ­życa i Marsa

17 X – III kwa­dra Księ­życa / Księ­życ w apogeum

18 X – koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Pol­luks (Bliź­nięta)

20 X – koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Regu­lus (Lew)

21 X – mak­si­mum roju mete­orów Orio­nidy (ZHR=25)

25 X – nów Księ­życa / zaćmie­nie Słońca (w Pol­sce częściowe)

29 X – Księ­życ w perygeum

30 X – czas zimowy

Niebo nad Niepołomicami - stan na 15.10.2022 godzina 00:00

Pogod­nego nieba i owoc­nych obserwacji
Janusz Nicewicz