Wydarzenia na niebie – październik 2021

Posted by on 30 września 2021

Wydarzenia na niebie – październik 2021

Już na dobre przy­zwy­cza­ili­śmy się do jesieni. Noce są zna­cząco dłuż­sze od dni, co umoż­li­wia nam pro­wa­dze­nie obser­wa­cji astro­no­micz­nych przez wiele godzin. W paź­dzier­niku także prze­cho­dzimy z czasu let­niego (wschod­nio­eu­ro­pej­skiego) na czas zimowy (środ­ko­wo­eu­ro­pej­ski). W nie­dzielę 31 paź­dzier­nika prze­sta­wiamy zegarki z godziny 3:00 na 2:00, przez co śpimy godzinę dłu­żej. Czy to już ostatni raz? Czas pokaże… Na nie­bie domi­nują gazowe olbrzymy JowiszSaturn, które możemy obser­wo­wać w pierw­szej czę­ści nocy. Wenus widoczna jest po zacho­dzie Słońca, nisko nad zachod­nim hory­zon­tem. Mer­ku­rego zoba­czymy przed wscho­dem Słońca od połowy mie­siąca. Osoby posia­da­jące tele­skopy, mogą spró­bo­wać odszu­kać pozo­stałe pla­nety gazowe: Urana w gwiaz­do­zbio­rze BaranaNep­tuna w gwiaz­do­zbio­rze Wod­nika. Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) będzie widoczna na wie­czor­nym nie­bie do 9 paź­dzier­nika, następ­nie pojawi się 21 paź­dzier­nika na poran­nym nie­bie. Dokładne czasy prze­lo­tów na stro­nie: heavens-above.com Pogod­nych nocy i uda­nych obserwacji!

6 X – nów Księżyca

7/8 X – mak­si­mum roju Drakonidy

8 X – pery­geum Księżyca

9 X – wie­czorna koniunk­cja Księ­życa i Wenus

13 X – I kwa­dra Księżyca

14 X – koniunk­cja Księ­życa i Saturna

15 X – koniunk­cja Księ­życa i Jowisza

20 X – peł­nia Księżyca

21 X – koniunk­cja Księ­życa i Urana/ mak­si­mum roju Orionidy

23 X – Księ­życ w pobliżu Plejad

24 X – Księ­życ w apogeum/ koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Aldebaran

26 X – mak­sy­malna zachod­nia elon­ga­cja Merkurego

28 X – III kwa­dra Księżyca

29 X – mak­sy­malna wschod­nia elon­ga­cja Wenus/ Księ­życ w pobliżu gro­mady otwar­tej M44

31 X – zmiana czasu z 3:00 na 2:00. Prze­cho­dzimy na czas zimowy

Janusz Nice­wicz