Wydarzenia na niebie – listopad 2022

Posted by on 30 października 2022

Wydarzenia na niebie – listopad 2022

W listo­pa­dzie możemy się już cie­szyć dłu­gimi nocami. Jed­nak na naszych sze­ro­ko­ściach geo­gra­ficz­nych czę­sto nam pogoda nie dopi­suje. To nie zna­czy że nic na tym nie­bie się nie dzieje… Za wyjąt­kiem Mer­ku­regoWenus, które nikną w bla­sku sło­necz­nym, w listo­pa­dzie możemy obser­wo­wać pozo­stałe pla­nety Układu Sło­necz­nego: Mars na tle gwiaz­do­zbioru Byka, Jowisz na tle gwiaz­do­zbioru Ryb, Saturn na tle gwiaz­do­zbioru Kozio­rożca, Uran na tle gwiaz­do­zbioru Barana, Nep­tun na tle gwiaz­do­zbioru Wod­nika. Do obser­wa­cji dwóch naj­dal­szych pla­net wyma­gany jest już tele­skop. Będziemy mieli oka­zję obser­wo­wać mak­sima trzech rojów mete­orów. Tau­rydy połu­dniowe i pół­nocne, któ­rych radianty znaj­dują się na tle gwiaz­do­zbioru Byka. Są one pozo­sta­ło­ścią prze­lotu komety Enc­kego (Tau­rydy połu­dniowe) i pla­ne­to­idy 2004 TG10 (Tau­rydy pół­nocne). Oraz Leonidy z radian­tem na tle gwiaz­do­zbioru Lwa, które są pozo­sta­ło­ścią prze­lotu komety Tem­pel-Tut­tle. Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) będzie widoczna na poran­nym nie­bie do 8XI, następ­nie pojawi się wie­czo­rem od 18 XI. Dokładne godziny prze­lo­tów ISS oraz innych cie­ka­wych sate­li­tów na stro­nie: heavens-above.com

Gra­fika: Stellarium

1 XI – I kwa­dra Księżyca/koniunkcja Księ­życa i Saturna

3 XI – 65 rocz­nica wystrze­le­nia Łajki w prze­strzeń kosmiczną

4/5 XI – koniunk­cja Księ­życa i Jowisza

6 XI – mak­si­mum roju Tau­ry­dów połu­dnio­wych (ZHR=5)

7/8 XI – koniunk­cja Księ­życa i Urana

8 XI – peł­nia Księżyca/całkowite zaćmie­nie Księ­życa (w Pol­sce niewidoczne)

9 XI – opo­zy­cja Urana (+5,6m) /koniunkcja Księ­życa i Ple­jad (gro­mady otwar­tej gwiazd)

11 XI – koniunk­cja Księ­życa i Marsa

12 XI – mak­si­mum roju Tau­ry­dów pół­noc­nych (ZHR=5)

14 XI – Księ­życ w apogeum/nad ranem koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Pol­luks (gwiaz­do­zbiór Bliźniąt)

16 XIIII kwa­dra Księżyca

17 XI – nad ranem koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Regu­lus (gwiaz­do­zbiór Lwa)

18 XI – mak­si­mum roju Leoni­dów (ZHR=zmienne)

21 XI – nad ranem koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Spica (gwiaz­do­zbiór Panny)

23 XI – nów Księżyca

26 XI – Księ­życ w perygeum

28 XI – wie­czo­rem koniunk­cja Księ­życa i Saturna

30 XI – I kwa­dra Księżyca

 

Życzę Wam pogod­nych nocy i owoc­nych obserwacji
Janusz Nicewicz