Wydarzenia na niebie – listopad 2021

Posted by on 28 października 2021

Wydarzenia na niebie – listopad 2021

Listo­pa­dowe dłu­gie noce, jeśli tylko pogoda na to pozwoli, są gratką dla obser­wa­to­rów nieba. W pierw­szej deka­dzie mie­siąca, będziemy mogli obser­wo­wać Mer­ku­rego nisko nad wschod­nim hory­zon­tem, tuż przed wscho­dem Słońca. Zaś na wie­czor­nym, zachod­nim nie­bie roz­go­ściła się jasna Wenus, widoczna po zacho­dzie Słońca. JowiszSaturn widoczne są już tylko w pierw­szej czę­ści nocy, za to przez całą noc posia­da­cze tele­sko­pów mogą wypa­try­wać Urana na tle gwiaz­do­zbioru Barana. Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) widoczna będzie na nie­bie do 9 listo­pada w dru­giej czę­ści nocy, nato­miast od 19 listo­pada pojawi się na wie­czor­nym nie­bie. Dokładne dane prze­lo­tów ISS i innych sate­li­tów na stro­nie: www.heavens-above.com . 19 listo­pada będzie miało miej­sce czę­ściowe zaćmie­nie Księ­życa, jed­nak nie­wi­doczne w terenu Pol­ski. Jak zawsze życzę Wam dobrej pogody i owoc­nych obserwacji.

3 XI – koniunk­cja Księ­życa i Merkurego

4 XI – nów Księżyca

5 XI – Księ­życ w perygeum/ opo­zy­cja Urana

8 XI – koniunk­cja Księ­życa i Wenus

10 XI – koniunk­cja Księ­życa i Saturna

11 XI – koniunk­cja Księ­życa i Jowi­sza / I kwa­dra Księżyca

17/18 XI – mak­si­mum roju Leonidy (ZHR=15)

18 XI – koniunk­cja Księ­życa i Urana

19 XI – peł­nia Księ­życa / czę­ściowe zaćmie­nie Księżyca

20 XI – Księ­życ mię­dzy Ple­ja­dami i Hiadami

21 XI – Księ­życ w apogeum

24 XI – koniunk­cja Księ­życa i Pol­luksa (naj­ja­śniej­sza gwiazda Bliźniąt)

27 XIIII kwa­dra Księ­życa / koniunk­cja Księ­życa i Regu­lusa (naj­ja­śniej­sza gwiazda Lwa)

 

Janusz Nice­wicz