Wydarzenia na niebie – grudzień 2022

Posted by on 30 listopada 2022

Wydarzenia na niebie – grudzień 2022

Gru­dzień to czas Świąt Bożego Naro­dze­nia, ale to też naj­dłuż­sze noce w roku i oka­zja do obser­wa­cji cie­ka­wych zja­wisk astro­no­micz­nych. Jowisz, SaturnNep­tun będą widoczne już tylko w pierw­szej czę­ści nocy, UranMars przez całą noc, zaś Mer­kury Wenus poja­wią się na wie­czor­nym nie­bie w dru­giej deka­dzie mie­siąca. W grud­niu możemy obser­wo­wać też roje mete­orów: Gemi­nidy z radian­tem na tle gwiaz­do­zbioru Bliź­niąt, oraz Ursydy z radian­tem na tle gwiaz­do­zbioru Małej Niedź­wie­dzicy. Na noc­nym nie­bie możemy też obser­wo­wać prze­loty Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej wie­czo­rem do 8 grud­nia a od 17 grud­nia pojawi się w dru­giej czę­ści nocy. Dokładne godziny prze­lo­tów ISS oraz innych sate­li­tów na stro­nie: heavens-above.com

1 XII – koniunk­cja Księ­życa i Jowisza

5 XII – zakry­cie Urana przez Księ­życ (17:39 – 18:38)

6 XII – koniunk­cja Księ­życa i gro­mady otwar­tej Plejady

8 XII – peł­nia Księżyca/ Opo­zy­cja Marsa/ Zakry­cie Marsa przez Księ­życ (6:05 – 6:56)

9 XII – mak­sy­malna pół­nocna dekli­na­cja Księżyca

11 XII – koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Pol­luks (Bliź­nięta)

12 XII – apo­geum Księżyca

14 XII – mak­si­mum roju Gemi­ni­dów (ZHR=60–90)

16 XIIIII kwa­dra Księżyca

21 XII – począ­tek astro­no­micz­nej zimy (22:48)/ mak­si­mum roju mete­orów Ursy­dów (ZHR=5–20)/ mak­sy­malna elon­ga­cja wschod­nia Merkurego

23 XII – nów Księżyca/ mak­sy­malna dekli­na­cja połu­dniowa Księżyca

24 XII – pery­geum Księżyca

25 XII – mak­si­mum wie­czor­nej widocz­no­ści Merkurego

26 XII – koniunk­cja Księ­życa i Saturna

28 XII – koniunk­cja Księ­życa i Neptuna

29 XII – koniunk­cja Mer­ku­rego i Wenus/ koniunk­cja Księ­życa i Jowisza

30 XII – I kwa­dra Księżyca

31 XII – Syl­we­ster J

Rado­snych i Rodzin­nych Świąt Bożego Narodzenia

oraz samy pogod­nych nocy w Nowym 2023 Roku

życzy

Janusz Nice­wicz