Wydarzenia na niebie – grudzień 2021

Posted by on 01 grudnia 2021

Wydarzenia na niebie – grudzień 2021

Dla więk­szo­ści z nas, gru­dzień koja­rzy się z Bar­bórką, Miko­ła­jem, Świę­tami i Syl­we­strem. Dla astro­no­mów, to czas naj­dłuż­szych nocy z naj­pięk­niej­szym zimo­wym nie­bem, z gwiaz­do­zbio­rami Byka, Oriona i Wiel­kiego Psa na czele. Gru­dzień to też począ­tek astro­no­micz­nej zimy, która roz­pocz­nie się 21 grud­nia o 16:59. Wtedy też będziemy mieli naj­krót­szy dzień w roku, który potrwa zale­d­wie 8 godzin i 5 minut i będzie krót­szy od naj­dłuż­szego dnia w roku o 8 godzin i 18 minut!

Na wie­czor­nym nie­bie, możemy obser­wo­wać Jowi­sza, Saturna i Wenus, do któ­rych po 20tym grud­nia dołą­czy Mer­kury. Zaś nad ranem, nisko nad wschod­nim hory­zon­tem wid­nieje Mars. Mię­dzy­na­ro­dowa Sta­cja Kosmiczna (ISS) będzie widoczna na wie­czor­nym nie­bie do 10 grud­nia by po 9 dniach poja­wić się na poran­nym nie­bie. Dokładne godziny prze­lo­tów ISS i innych sate­li­tów, na stro­nie: heavens-above.com. Na gru­dzień przy­pa­dają też mak­sima dwóch rojów mete­orów: Gemi­nidy 14 XII z radian­tem w na tle gwiaz­do­zbioru Bliź­niątUrsydy 21 XII z radian­tem na tle gwiaz­do­zbioru Małej Niedź­wie­dzicy. Mamy też nie­zwy­kłą oka­zję podzi­wiać kometę C/2021 A1 (Leonard), która jest widoczna w dru­giej czę­ści nocy nad wschod­nim horyzontem.

Tra­dy­cyj­nie przed Wie­cze­rzą Wigi­lijną wypa­tru­jemy Pierw­szej Gwiazdki. W tym roku o tytuł sym­bo­licz­nej Pierw­szej Gwiazdki wal­czą pla­nety Wenus i Jowisz oraz gwiazdy Wega z gwiaz­do­zbioru Lutni i Kapella z gwiaz­do­zbioru Woźnicy.

1 XII – koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Spika (Panna)

3 XII – nad ranem koniunk­cja Księ­życa i Marsa

4 XII – nów Księżyca/Księżyc w perygeum/całkowite zaćmie­nie Słońca (w Pol­sce niewidoczne)

7 XII – koniunk­cja Księ­życa i Wenus

8 XII – koniunk­cja Księ­życa i Saturna

9 XII – koniunk­cja Księ­życa i Jowisza

11 XII – I kwa­dra Księżyca

12 XII – kometa Leonard naj­bli­żej Ziemi

14 XII – mak­si­mum roju Gemi­nidy (ZHR=150)

18 XII – Księ­życ w apogeum

19 XII – peł­nia Księżyca

21 XII – począ­tek astro­no­micz­nej zimy (16:59)/maksimum roju Ursydy (ZHR=10)

24 XII – koniunk­cja Księ­życa i gwiazdy Regu­lus (Lew)

27 XII – ostat­nia kwa­dra Księżyca

Weso­łych Świąt i wielu pogod­nych nocy w Nowym Roku!

Janusz Nice­wicz