Wydarzenia na niebie – czerwiec 2021

Posted by on 30 maja 2021

Wydarzenia na niebie – czerwiec 2021

Czer­wiec, to mie­siąc naj­krót­szych nocy, a wła­ści­wie bia­łych nocy astro­no­micz­nych. Słońce nie chowa się pod hory­zon­tem głę­biej niż na 18 stopni i zmierzch astro­no­miczny prze­cho­dzi od razu w świt astro­no­miczny. Jest to także naj­lep­szy czas do obser­wa­cji obło­ków sre­brzy­stych (ang. noc­ti­lu­cent clo­uds – NLC). Obłoki sre­brzy­ste są naj­wyż­szymi chmu­rami obser­wo­wa­nymi z Ziemi, znaj­dują się w mezos­fe­rze około 75–85 km nad powierzch­nią ziemi. 21 czerwca roz­po­czyna się też astro­no­miczne lato i od tego momentu, stop­niowo zacznie uby­wać dania na korzyść nocy, które zrów­nają się w rów­no­noc jesienną. W tym roku, w czerwcu, będziemy mieli oka­zję obser­wo­wać czę­ściowe zaćmie­nie Słońca (10 czerwca), 27 czerwca przy­pada 43 rocz­nica lotu Polaka w kosmos. Pla­nety Wenus Mars, będziemy mogli obser­wo­wać wie­czo­rem po zacho­dzie Słońca, zaś Jowi­szaSaturna w dru­giej czę­ści nocy. W czerwcu będą tylko dwa widoczne prze­loty Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej (ISS) 1 i 30 czerwca, zaś pod koniec mie­siąca, będziemy mieli oka­zję do obser­wa­cji prze­lo­tów Chiń­skiej Sta­cji Kosmicz­nej – TIANHE‑1. Każ­dej nocy jest oka­zja do obser­wa­cji prze­lo­tów sate­li­tów serii STARLINK. Dokładne godziny prze­lo­tów dostępne na stro­nie: www.heavens-above.com

1 VI – nad ranem, koniunk­cja Księ­życa, Jowi­sza i Saturna

2 VIIII kwa­dra Księżyca

8 VI – Księ­życ w apogeum

10 VI – nów Księ­życa / czę­ściowe zaćmie­nie Słońca (faza mak­sy­malna o 12:42)

13 VI – koniunk­cja Marsa i Księżyca

15 VI – koniunk­cja Księ­życa i Regu­lusa (naj­ja­śniej­szej gwiazdy w gwiaz­do­zbio­rze Lwa)

18 VI – I kwa­dra Księżyca

19 VI – koniunk­cja Księ­życa i Spiki (naj­ja­śniej­szej gwiazdy w gwiaz­do­zbio­rze Panny)

21 VI – począ­tek astro­no­micz­nego lata (5:32)

22 VI – koniunk­cja Księ­życa z Anta­re­sem (naj­ja­śniej­szej gwiazdy w gwiaz­do­zbio­rze Skorpiona)

23 VI – Księ­życ w perygeum

24 VI – peł­nia Księ­życa (tru­skaw­kowa)

27 VI – 43 rocz­nica lotu Polaka w kosmos (Miro­sław Hermaszewski)

28 VI – mak­si­mum roju Booty­dów / koniunk­cja Księ­życa, Jowi­sza i Saturna

29 VI – koniunk­cja Księ­życa i Jowisza

30 VI – Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Planetoid

 

Pogod­nego nieba i uda­nych obserwacji

Janusz Nice­wicz