Wydarzania na niebie – lipiec 2021

Posted by on 19 lipca 2021

Wydarzania na niebie – lipiec 2021

Lipiec to dla wielu czas waka­cji i wypo­czynku. Jest to też dobry czas na spo­glą­da­nie w nocne niebo. W lipcu też widocz­nie już ubywa dnia, kosz­tem nocy. Pod koniec mie­siąca dzień będzie już  krót­szy od naj­dłuż­szego dnia w roku o ponad godzinę. Pla­nety Mars i Wenus możemy obser­wo­wać nisko nad zachod­nim hory­zon­tem w pierw­szej poło­wie mie­siąca, Jowisz i Saturn kró­lują nam przez całą noc, zaś Mer­kury widoczny jest przed wscho­dem Słońca tylko w pierw­szej poło­wie mie­siąca. Przez cały lipiec możemy obser­wo­wać jasne prze­loty Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej (ISS) a także wiele serii ciem­niej­szych sate­li­tów Star­link. Dokładne godziny prze­lo­tów na stro­nie: heavens-above.com

1 VIIIII kwa­dra Księżyca
5 VII – Księ­życ w apogeum
6 VII – Zie­mia w aphelium
10 VII – Nów Księżyca
12 VII – Wie­czorna koniunk­cja Księ­życa, Wenus i Marsa/koniec bia­łych nocy dla sze­ro­ko­ści 50 stopni
17 VII – I kwa­dra Księżyca
20 VII – 52 rocz­nica lądo­wa­nia czło­wieka na Księżycu/ Księ­życ w pobliżu Anta­resa (naj­ja­śniej­sza gwiazda gwiaz­do­zbioru Skorpiona)
21 VII – Księ­życ w perygeum/ dzienna koniunk­cja Wenus i Regulusa
24 VII – Peł­nia Księżyca/ koniunk­cja Księ­życa i Saturna
25 VII – Koniunk­cja Księ­życa i Jowisza
30 VII – Mak­si­mum roju Delta Akwarydy
31 VII – Ostat­nia kwa­dra Księżyca
Pogod­nego nieba i uda­nych obserwacji
Janusz Nice­wicz