Wspomnień czas…

Posted by on 16 czerwca 2021

Mija kolejny rok szkolny. Ten obecny upły­nął nam w cało­ści pod kątem zajęć online w MOA. Dzieci i mło­dzież wspa­niale pora­dziła sobie pod­czas tego­rocz­nych lek­cji, dziel­nie pra­cu­jąc nad wyko­na­niem powie­rzo­nych im zadań. Przy nie­wiel­kich pro­ble­mach Rodzice słu­żyli pomocą, za co im bar­dzo dziękuję. 

Mali pasjo­naci astro­no­mii, wyko­nali kilka modeli „maszyn” kosmicz­nych – jak łaziki mar­sjań­skie, lądow­niki księ­ży­cowe, czy habi­taty. Naj­młodsi naj­czę­ściej pra­co­wali nad zobra­zo­wa­niem tema­tów oma­wia­nych na zaję­ciach m.in. lądo­wa­niem łazika Per­se­ve­rance na Mar­sie czy locie Jury Gaga­rina w kosmos. Starsi pod­da­wali do dys­ku­sji liczne tematy doty­czące np. Pol­skiej Agen­cji Kosmicz­nej, efektu cie­plar­nia­nego czy przy­szło­ści lotów zało­go­wych na Marsa.

W róż­nych gru­pach wie­ko­wych każdy z tema­tów był oma­wiany żywio­łowo, a naj­wię­cej „frajdy” spra­wiła mapa Księ­życa którą sami ucznio­wie przy­go­to­wy­wali. To ona posłu­żyła im do obser­wa­cji i iden­ty­fi­ka­cji obsza­rów naszego natu­ral­nego sate­lity. Nawet pod­czas waka­cji mają oni w pla­nach z niej korzy­stać, aby jesz­cze lepiej zapa­mię­tać obszary na Księ­życu. Nie ma się co dzi­wić, ponie­waż Księ­życ jest naj­bar­dziej wdzięcz­nym obiek­tem do obser­wa­cji. Zarówno z miast jak i wsi jeste­śmy w sta­nie go dostrzec.

Waka­cje już nad­cho­dzą wiel­kimi kro­kami, dla­tego życzę wszyst­kim moim Uczniom i ich Rodzi­com zdro­wia, odpo­czynku i pogod­nego nieba. Niech czas waka­cji pozwoli na nabra­nie sił do pracy w nowym roku szkol­nym. Do zoba­cze­nia na zaję­ciach we wrze­śniu (już sta­cjo­nar­nie) w nowym budynku Mło­dzie­żo­wego Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nego w Nie­po­ło­mi­cach na ul. Miko­łaja Koper­nika 2.

Monika Maśla­niec