Wojewódzki konkurs na referat 2018/2019 – szkoły średnie

Posted by on 07 grudnia 2018

Wojewódzki konkurs na referat 2018/2019 – szkoły średnie

Woje­wódzki Kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki oraz Woje­wódz­kie Mło­dzie­żowe Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astronautyczne

Mło­dzie­żowe Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne w Nie­po­ło­mi­cach oraz Uni­wer­sy­tet Peda­go­giczny w Kra­ko­wie roz­pi­sują w roku szkol­nym 2018/2019 Kon­kurs na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla uczniów szkół śred­nich woje­wódz­twa mało­pol­skiego oraz orga­ni­zuje Woje­wódz­kie Mło­dzie­żowe Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astro­nau­tyczne dla uczest­ni­ków kon­kursu.

 

Infor­ma­cje ogólne:

  1. Ter­min nad­sy­ła­nia prac upływa 22 lutego 2019 roku (pią­tek).
  2. Nade­słane prace zostaną oce­nione przez Woje­wódzką Komi­sję Kon­kur­sową 1 marca 2019 roku (pią­tek). Komi­sja wyty­puje prace, które będą refe­ro­wane pod­czas Woje­wódz­kiego Mło­dzie­żo­wego Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astronautycznego.
  3. Ter­min Woje­wódz­kiego Mło­dzie­żo­wego Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astro­nau­tycz­nego: 8 marca 2019 roku (pią­tek) o godz. 10:00 w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­nym w Niepołomicach.
  4. Auto­rzy trzech naj­lep­szych refe­ra­tów wezmą udział w XLV Ogól­no­pol­skim Mło­dzie­żo­wym Semi­na­rium Astro­no­miczno – Astro­nau­tycz­nym w Gru­dzią­dzu w dniach 21 – 23 marca 2019 roku.

 

Infor­ma­cje szcze­gó­łowe – REGULAMIN KONKURSU [PDF]