Wojewódzki konkurs na referat 2016/2017 – gimnazja – wyniki

Posted by on 25 maja 2017

Wojewódzki konkurs na referat 2016/2017 – gimnazja – wyniki

Kolejny etap Kon­kursu na refe­rat z zakresu astro­no­mii i astro­nau­tyki dla szkół gim­na­zjal­nych został dzi­siaj zakończony.

Komi­sja kon­kur­sowa w skła­dzie: dr  Adam Micha­lec, dr Wal­de­mar Ogłoza i mgr Bar­tło­miej Zakrzew­ski wyty­po­wała 6 naj­lep­szych prac. Ich Auto­rzy zapre­zen­tują je pod­czas Woje­wódz­kiego Mło­dzie­żo­wego Semi­na­rium Astro­­no­­miczno-Astro­­nau­­ty­cz­nego, które odbę­dzie się 2 czerwca 2017 roku w Mło­dzie­żo­wym Obser­wa­to­rium Astronomicznym.

Ponadto Komi­sja wyróż­niła 3 opra­co­wa­nia.

 

Usta­le­nia jury kon­kur­so­wego – w załą­czo­nym pro­to­kole [PDF].