Wizyta w Planetarium i Obserwatorium Śląskim

Posted by on 18 czerwca 2018

Wizyta w Planetarium i Obserwatorium Śląskim

16 czerwca 2018 roku z ul. Szkol­nej w Nie­po­ło­mi­cach wyru­szyła ekipa, która posta­no­wiła odwie­dzić Pla­ne­ta­rium i Obser­wa­to­rium Ślą­skie w Cho­rzo­wie, Pla­cówka ta zostaje zamknięta na czas remontu i otwarta ponow­nie dopiero w 2020 roku.
Uczest­ni­kami byli nasi ucznio­wie oraz rodzice i naj­bliżsi ich krewni. Przy sprzy­ja­ją­cej pogo­dzie wszy­scy dotarli do Cho­rzowa na seans w Pla­ne­ta­rium pt. “Wygląd nieba nad Cho­rzo­wem”. Seans był pro­wa­dzony na żywo i dostar­czył wielu wra­żeń szcze­gól­nie, iż ekra­nem pro­jek­cji była ogromna kopuła o śred­nicy 23 metrów!

Po wspa­nia­łym sean­sie wszy­scy zostali zapro­szeni przez p. Ste­fana Jantę (wice­dy­rek­tor Pla­ne­ta­rium Ślą­skiego) na zwie­dza­nie WYSTAWYSTRUKTURA WSZECHŚWIATA – Odle­gło­ści i ich pomiar oraz STACJI KLIMATOLOGICZNEJ.
Wystawa doty­czyła głów­nie histo­rii pomia­rów ciał we Wszech­świe­cie i ich odle­gło­ści od Ziemi – wspa­niałe modele pobu­dzały wyobraź­nię. Nato­miast sta­cja kli­ma­to­lo­giczna oka­zała się bazą mete­oro­lo­giczną, urzą­dzoną i wypo­sa­żoną zgod­nie z instruk­cją dla sta­cji mete­oro­lo­gicz­nych Insty­tutu Mete­oro­lo­gii i Gospo­darki Wodnej.
Panie Ste­fa­nie bar­dzo dziękujemy!!!

Na zakoń­cze­nie pobytu w Pla­ne­ta­rium Ślą­skim odwie­dzi­li­śmy Obser­wa­to­rium Astro­no­miczne, gdzie można było zoba­czyć “spo­kojne” Słońce przez jeden z naj­więk­szych w Pol­sce refrak­to­rów (lunetę soczewkową).

Po krót­kim odpo­czynku wszy­scy wró­cili do auto­ka­rów i wyru­szyli w drogę powrotną.

To była ostat­nia w tym roku szkol­nym wycieczka dla uczniów MOA, dla­tego życzę wszyst­kim uda­nych waka­cji i pogod­nego nieba!!!

Monika Maśla­niec
nauczy­ciel MOA
Kie­row­nik Wycieczki